Ökad sysselsättning i länet

Arbetsmarknadsprognos Gotlands län 2016

9 december 2015

Ökad efterfrågan bland företagen på Gotland liksom en stark jobbtillväxt bidrar till att sysselsättningen ökar i länet. Detta är slutsatserna i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2016.

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att efterfrågan på de gotländska företagens varor och tjänster fortsätter att öka under 2016. Med den goda efterfrågan växer den gotländska arbetsmarknaden.

– Sedan 2012 har arbetslösheten sjunkit här på ön, berättar Tina Ersson, arbetsförmedlingschef i Visby. Men i takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar får vi andra utmaningar. Matchningen mellan arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivarnas behov av mer kvalificerad arbetskraft är frågan vi sliter med dagligen.

Nästan en tredjedel av de arbetslösa i länet saknar gymnasial eller eftergymnasial utbildning, och för dem är arbetsmarknaden fortsatt tuff. Fler yrkesinriktade utbildningar startas och bedömningen är att antalet vuxenstuderande kommer att öka något vilket bidrar till att arbetskraften ökar något.

Inom offentliga sektor är det till exempel brist på socialsekreterare och förskollärare. På den privata sidan är det framförallt efterfrågan inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt hotell och restaurang som ökar. Sysselsättningen fortsätter att öka under nästa år dels i privata tjänster och inom offentliga verksamheten.

Arbetslösheten minskar 

Till slutet av 2015 väntas arbetslösheten ha sjunkit till cirka 2 200, motsvarande 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, och till slutet av 2016 sjunker den till knappt 2 000, det vill säga 7,2 procent av arbetskraften. De arbetsmarknadspolitiska program som bedöms fortsätta ha flest deltagare är Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar.