Många utmaningar på stark arbetsmarknad

Arbetsmarknadsprognos Gotlands län 2015

9 december 2014

Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar på Gotland nästa år. Det spår Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsprognosen för Gotlands län 2015. Men även om bilden är positiv finns det en del utmaningar på den gotländska arbetsmarknaden.

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos över utsikterna på arbetsmarknaden. Höstens prognos som nu är klar visar att antalet sysselsatta gotlänningar väntas öka under innevarande och nästa år som en följd av en fortsatt stark inhemsk efterfrågan. 

Men även om det sker en ökning är den inte lika stark som tidigare bedömningar. Sysselsättningen bedöms öka med cirka 175 personer till slutet av 2014, att jämföra med vårens prognos 200. Antalet sysselsatta väntas sedan fortsätta öka under 2015 med cirka 250 personer, jämfört med tidigare prognosticerade 325. Detta motsvarar en sysselsättningsökning på 0,7-0,8 % och antalet sysselsatta blir då cirka 25 550.

Arbetslösheten minskar

I vårprognosen 2014 bedömde Arbetsförmedlingen att arbetslösheten i Gotlands län skulle sjunka för innevarande år och för 2015.

– Detta scenario kvartstår nu i denna prognos även om förbättringen för 2015 kommer att bli långsammare än vad vi då trodde, säger analytiker Jim Enström.

Arbetslösheten har sjunkit med cirka 125 personer i stället för cirka 200 som väntades i våras. Vid slutet av 2015 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten har sjunkit med ytterligare 150 personer till knappt 2 350 personer, motsvarande en arbetslöshet på 8,2 procent.

Svårt att hitta rätt kompetens

Även om framtidstron är stark hos många av de gotländska företagen finns det en del utmaningar på arbetsmarknaden. Exempelvis har företagen svårigheter att hitta nödvändig kompetens vilket skapar en brist på arbetskraft inom vissa yrkesområden. Av svaren i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning framkommer det att 16 procent av de gotländska arbetsgivarna inom det privata näringslivet, och 40 procent av arbetsgivarna inom de offentliga verksamheterna haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens under det senaste halvåret. I tabellen nedan redovisas ett urval av yrken det är brist respektive överskott inom.