Många och svåra utmaningar på arbetsmarknaden i Gävleborgs län

Arbetsmarknaden i Gävleborg 2017-2018

13 juni 2017

Sysselsättningen kommer att öka, men arbetslösheten likaså. Det stora inflödet av personer födda utanför Europa är både en möjlighet och en utmaning. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin prognos över arbetsmarknaden i länet 2017–2018.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning bland omkring 480 privata och offentliga arbetsgivare i länet visar att företagen ser positivt på den närmaste framtiden. Det gäller främst inom byggsektorn, jord- och skogsbruk, information och kommunikation samt inom personliga och kulturella tjänster. Sysselsättningen bedöms öka med 700 personer till slutet av 2018. Samtidigt väntas arbetslösheten stiga med 800 personer till 11,6 procent av arbetskraften. Bedömningen är att det främst är utrikesfödda som kommer att bidra till ökningen.

– De nyanlända är en utmaning men man ska inte glömma att de är en stor tillgång också. Men för att kunna ta vara på den arbetskraftsresurs som de utgör krävs insatser från såväl Arbetsförmedlingen som utbildningsaktörer och arbetsgivare, säger Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

Brist på arbetskraft

Många arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor har brist på personal. Kapacitetsutnyttjandet är högt och många kan inte producera mer utan att först anställa. Bristen på utbildad och erfaren personal gäller både arbeten som kräver längre eftergymnasial utbildning och sådana som inte kräver mer än gymnasieutbildning. En fullgjord gymnasieutbildning ses av de flesta arbetsgivare som grundläggande för en anställning, även om det finns arbetsgivare som kan tänka sig att anställa personal som kanske saknar formell kompetens, men som har intresse och vilja att sätta sig in i arbetet.

Länets utmaningar

Den mest påtagliga utmaningen är att få in utomeuropeiskt födda på arbetsmarknaden. Det är inte bara viktigt för individernas möjlighet till egen försörjning och integration i samhället, utan är i högsta grad en nödvändighet för att ersätta alla de äldre inrikes födda som går i pension och kompensera för den krympande andel inrikes födda i arbetsför ålder.

– Allt färre ska försörja allt fler, därför är det viktigt att rusta de grupper av arbetslösa som har svårt att hitta ett arbete, genom bland annat utbildning och praktik i nära samverkan med kommuner och näringsliv, säger Mohamed Chabchoub.