Många och svåra utmaningar på arbetsmarknaden i Gävleborgs län

Arbetsmarknaden i Gävleborg 2016-2017

8 juni 2016

Sysselsättningen kommer att öka, men arbetslösheten likaså. Det stora inflödet av personer födda utanför Europa är både en möjlighet och en utmaning. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin prognos över arbetsmarknaden i länet 2016–2017.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning bland drygt 500 privata och offentliga arbetsgivare i länet visar att företagen ser positivt på den närmaste framtiden. Sysselsättningen bedöms öka, främst inom byggverksamhet, hotell och restaurang inklusive personliga och kulturella tjänster och inom information och kommunikation. Samtidigt väntas dock arbetslösheten stiga till 12,2 procent av arbetskraften till år 2017. Bedömningen är att det främst är utrikesfödda som kommer att bidra till ökningen, liksom de som saknar gymnasieutbildning.

– De nyanlända är inte bara en utmaning, de är en stor tillgång också, men för att kunna ta tillvara den arbetskraftsresurs som de utgör måste arbetsmarknadens parter samverka, säger Charlotte Humling, arbetsförmedlingschef i Gävle och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

Fler långtidsarbetslösa

Drygt var femte arbetslös har varit utan arbete mer än två år. Den utvecklingen bedöms fortsätta och förstärkas. Det sker i takt med att andelen personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden blir allt större. I nuläget befinner sig 75 procent av länets inskrivna arbetslösa i den situationen. Det är den tredje högsta andelen i landet. I länet är det framför allt två sökandegrupper som sticker ut. Det är de med förgymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda.

– Det är viktigt att rusta de grupper av arbetslösa som har svårt att hitta ett arbete, genom bland annat utbildning och praktik i nära samverkan med företagen, säger Charlotte Humling.

De största utmaningarna:

  • arbetskraftsförsörjning – befolkningen i arbetsför ålder behöver öka
  • kompetensförsörjning – stor skillnad mellan efterfrågad kompetens och direkt tillgänglig arbetskraft
  • utbildningsnivån – lägst i landet
  • enkla arbeten – stor bristvara
  • utomeuropeiskt födda – majoriteten har förgymnasial utbildning