Stark optimism bland företagen

Arbetsmarknadsprognos Gävleborgs län 2016

9 december 2015

Sysselsättningen i Gävleborgs län bedöms öka till slutet av 2016. Men det väntas även arbetslösheten göra. Samtidigt har rekordmånga arbetsgivare svårt att få tag på arbetskraft när de ska rekrytera.

Efter en längre tid med minskad arbetslöshet i Gävleborgs län vände utvecklingen andra kvartalet 2015 och arbetslösheten började öka igen. Den ökningen bedöms fortsätta och nå 16 000 personer eller 11,5 procent i slutet av 2016. Samtidigt kvarstår länets strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att konkurrera om jobben parallellt med brist på arbetskraft inom många branscher. Exempelvis har en fjärdedel av företagen i näringslivet och två tredjedelar inom den offentliga tjänstesektorn haft svårigheter vid rekrytering. Det högsta på åtta år.

– Det är tydligt att arbetsgivarna behöver personal vilket är positivt, men problemet med att hitta personer med den kompetens som krävs blir också mer uppenbart. Här krävs långsiktiga insatser som involverar många aktörer för att hitta lösningar, säger Charlotte Humling, arbetsförmedlingschef i Gävle och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

Fler står längre från arbetsmarknaden

Tack vare inflyttning av personer från andra länder har länets befolkning och personer i arbetsför ålder ökat. Ökar gör även andelen arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden. Det gäller framför allt de som är födda utanför Europa och de som saknar gymnasieutbildning. Möjligheterna för en person med en utsatt ställning att få ett jobb är mindre än hälften så goda som för övriga.

– Det gäller att ta till vara tillskottet av personer i yrkesaktiv ålder. Vi måste förbättra förutsättningarna för dem att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är viktigt att arbetsgivarna ser möjligheterna och inte lägger så stor vikt vid eventuella hinder. Vi har exempelvis arbetsmarknadspolitiska program där lärandet sker ute på arbetsplatserna och därigenom blir fler anställningsbara, säger Charlotte Humling.

Jobb finns men kompetensen saknas

Gävleborg har fortsatt landets lägsta andel högutbildade. Och de som har hög utbildning hittas inte hos Arbetsförmedlingen i någon större utsträckning. Samtidigt har de yrken som bedöms ha stor efterfrågan på arbetskraft kommande år ofta det gemensamt att de kräver högre utbildning.

– Några av de utmaningar vi står inför är att skapa bättre förutsättningar för att matcha arbetsgivarnas efterfrågan av kompetens och att öka utbudet av arbetskraft, säger Charlotte Humling.

Företagens tankar om framtiden

Trots den bristen på arbetskraft ser både de offentliga och privata arbetsgivarna ljust på den närmaste framtiden.

  • Jord- och skogsbruksföretagen har ett positivt förväntningsläge, ser ökat kapacitetsutrymme och förväntar något ökad sysselsättning.
  • Industriföretagen har ett nedtonat förväntningsläge, något ökat produktionsutrymme och minskad brist på arbetskraft.
  • Byggföretagen har sänkt förväntningarna, har brist på arbetskraft och tror på ökad sysselsättning.
  • Företagen inom privata tjänstesektorn har ett högt förväntningsläge, tror att sysselsättningen ökar och upplever brist på arbetskraft inom vissa områden.
  • Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn väntar starkt ökad efterfrågan, mycket stor arbetskraftbrist och ökad sysselsättning.