Arbetslösheten minskar samtidigt som antal personer i utsatta grupper ökar

Arbetsmarknaden i Gävleborg 2014-2015

11 juni 2014

Arbetsförmedlingens prognos visar att det är ungefär 1 750 personer färre som är arbetslösa i slutet av 2015 jämfört med hur det såg ut 2013. Arbetslösheten kommer dock främst att minska bland dem som står närmast arbetsmarknaden. För dem som har svårare att få jobb riskerar arbetslösheten tvärt om att öka.

– Länets företagare ser att efterfrågan på deras tjänster och produkter ökar under slutet av 2014  och 2015 . Detta tillsammans med generationsväxlingen på arbetsmarknaden leder till att fler kan få jobb. Men det är verkligen oroväckande att vi ser att gruppen som står långt från arbetsmarknaden ökar. För dem är klivet stort och det gör att man riskerar få längre tider i arbetslöshet, säger Charlotte Humling, chef Arbetsförmedlingen Gävle.

Antalet personer i utsatta grupper ökar

Våren 2014 tillhörde två tredjedelar eller 10 100 personer av de inskrivna arbetslösa en utsatt grupp.  I utsatta grupper ingår personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning

som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre 55-64 år. Mer än hälften av dessa utgörs av personer som högst har förgymnasial utbildning. Man kan befara att den här gruppen kan öka. Vägen fram till ett jobb kan vara lång för en person som tillhör en utsatt grupp. Men Charlotte Humling ser ändå att det finns chanser att få jobb:

–Arbetsförmedlingen jobbar varje dag med att överbrygga det här gapet. Det handlar om att rusta och förstärka de sökandes kompetens, men också att ge stöd till arbetsgivare som vågar satsa på dem som kanske gått utan arbete en längre tid. Men trenden visar att den här gruppen ökar och det är en tuff utmaning, säger hon.

Ökningen gäller främst utrikesfödda, ungdomar 18–24 år och de med förgymnasial utbildning. Arbetslösheten är väsentligt högre för dem än för övriga grupper och även väsentligt högre än för motsvarande grupper i riket. När det gäller dem med förgymnasial utbildning och utrikesfödda så har inget annat län en högre arbetslöshet. När det gäller ungdomar 18 – 24 år så har Gävleborgs län den näst högsta arbetslösheten. Var tredje ungdom 18 – 24 år som är inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen i länet har högst en förgymnasial utbildning. Förhållandet är det samma i övriga åldersgrupper.

Gävleborg är det län i landet som har högst andel personer i de utsatta grupperna i kombination med landets högsta arbetslöshet. Siffrorna för utvecklingen talar sitt tydliga språk.

–Vi har stora utmaningar på arbetsmarknaden även under nästa år. En av de allra största är nog ändå att så många inte har slutfört sina studier på gymnasiet. Vi på Arbetsförmedlingen kan göra mycket men vi kan inte ge gymnasiekompetens. Fler personer borde därför läsa klart på gymnasiet innan de skriver in sig hos oss, säger Charlotte Humling.

Det här får stora konsekvenser på arbetsmarknaden spår Charlotte:

–Avsaknaden av gymnasial utbildning hindrar högre studier. En lägre andel högutbildade motverkar etablering och utveckling av nya tekniker vilket i sin tur får effekt på behovet av personal i produktion och kringliggande serviceverksamheter. Det skulle annars kunna gynna våra inskrivna arbetslösa.

Den låga utbildningsnivån är inte enda förklaringen till att Gävleborg har stora utmaningar på arbetsmarknaden.

– Det går inte att enbart se till utbildningsnivåer. Gävleborg är ett län som av tradition har en brukskultur. Framtidens arbetsmarknad ser annorlunda ut och vi kommer att behöva mer innovation och utveckling för att flytta fram länets position på arbetsmarknaden, säger Charlotte Humling.

Brist på arbetskraft, trots arbetslöshet

Gävleborg kommer under 2014 och 2015 att fortsatt ha en hög arbetslöshet. Men samtidigt visar Arbetsförmedlingens prognos att många arbetsgivare har svårt att rekrytera ny personal eftersom många saknar relevant kompetens. Det gör att bristen på arbetskraft kan komma att öka. Gävleborg har landets lägsta andel högutbildade och landets tredje högsta andel lågutbildade. Det här är en rejäl utmaning spår Charlotte Humling:

– Det här skapar en obalans på arbetsmarknaden. Det är väldigt många personer som kämpar om de fåtal jobb som finns som inte kräver gymnasiekompetens, samtidigt som arbetsgivare efterfrågar personal med hög utbildning. Det är en ekvation som inte går ihop, säger hon.

Den största bristen på arbetskraft återfinns bland apotekare, civilingenjörer och förskollärare. Det högsta överskottet finns bland administratörer, barnskötare och försäljare dagligvaror.

Arbetsmarknaden i Gävleborg 2015 i korthet

I slutet av 2015 bedöms:

  • arbetslösheten ha minskat (- 1 750 personer)
  • sysselsättningen ha ökat (+ 1 400 personer)
  • antal personer i utsatta grupper ha ökat
  • befolkningen ökat
  • arbetskraften minskat.