Fler utbildningsplatser behövs inom bristyrken

Arbetsmarknaden i Dalarna 2018-2019

13 juni 2018

Sysselsättningen ökar något, men parallellt behövs minst den dubbla volymen nyanställningar för att ersätta dem som går i pension. Företagen tror på en god efterfrågan, men samtidigt fortsätter bristyrkesproblematiken på en hög nivå. Den stora utmaningen är att erbjuda utbildningsplatser i så många olika bristyrken som möjligt inom gymnasierna, vuxenutbildningen och folkhögskolorna.

Konjunkturen är svårbedömd i vår. Å ena sidan tuffar världshandeln på med oförändrad kraft och tillväxten är den mest sammanhållna på många år. Å andra sidan anas en inbromsning i konjunkturen som kan spädas på oväntat snabbt av nya tullar och hotet om handelskrig.

– Företagen i Dalarnas län är hur som helst mycket positiva när det gäller efterfrågan på sina varor och tjänster, konstaterar arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Arbetsförmedlingens undersökning visar en  mycket starkare tillväxt än normalt. Men kapacitetsbrister och en underliggande oro kan snabbt påskynda den avmattning i konjunkturen som oundvikligen väntar runt hörnet.

– Frågan är om den kommer i år, nästa år eller året därpå, säger Jan Sundqvist. 

Sysselsättningen ökar så smått och arbetslösheten fortsätter minska

Om ingen större ekonomisk kris drabbar exporten, kommer sysselsättningen att öka så smått 2018 och 2019. Samtidigt behövs minst den dubbla volymen av beräknade nyanställningar för att ersätta dem som går i pension i år och nästa år.

– Bristyrkesproblematiken kommer att fortsätta på hög nivå.

Arbetslösheten minskar under prognosperioden, framför allt beroende på en låg inströmning av nya arbetslösa, men också på grund av den stora efterfrågan på arbetskraft som kommer att kvarstå. Arbetslösheten är mycket låg bland inrikes födda och kommer också att fortsätta minska bland utrikes födda.

Stort behov att fylla på arbetskraft utifrån

Dalarnas län har ett stort behov av att fylla på arbetskraft utifrån. Den demografiska situationen medför att inrikes födda i arbetsför ålder minskar för varje år. Det råder i princip full sysselsättning bland inrikes födda.

Sedan januari 2016 har drygt 5 500 utomeuropeiskt födda personer anmält sig som arbetssökande i länet, utöver de 4 000 som redan var inskrivna. Omsättningen till arbete har varit stor, framför allt bland personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning. Mer än hälften av de drygt 4 500 utomeuropeiskt födda som fanns kvar i arbetslöshet i april, har enbart förgymnasial utbildning.

– Fullföljt gymnasium i kombination med kunskaper i svenska är grundförutsättningarna för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, förklarar arbetsförmedlingschef Maria Andersson och fortsätter:

– För dem som saknar det steget behövs nu utbildningsinsatser, förhoppningsvis mot de yrken där bristen är som störst. I dagsläget är det lätt att vägleda, det är nämligen brist på sökande i mer än hälften av de mest förekommande jobben i Dalarnas län.

I och med utbildningspliktens införande bör det bli lättare att matcha sökande mot utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet.

– Utmaningen består i att erbjuda utbildningsplatser i så många olika bristyrken som möjligt. Detta ställer stora krav på kommunernas beredskap och bristen på lärare kan leda till en moment 22-situation, säger Maria Andersson.

För att matchningen till studier ska fungera behövs utbildningsplatser inom gymnasierna, vuxenutbildningen och folkhögskolorna.

– I nästa steg, matchningen till arbete, behövs en insikt hos arbetsgivare att de traditionella rekryteringsvägarna är mycket begränsade och att arbetskraftsreserven består av grupper som de kanske inte tidigare rekryterat ifrån. Det är samsyn och samarbete som gäller, och att våga pröva nya vägar, avslutar Jan Sundqvist.