Fortsatt god arbetsmarknad, men stora svårigheter att rekrytera inom flera branscher

Arbetsmarknaden i Dalarna 2017-2018

13 juni 2017

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den goda utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter. Samtidigt upplever många arbetsgivare allt större svårigheter att rekrytera. Arbetslösheten bland inrikes födda är nu så låg att det huvudsakligen är bland utrikes födda den tillgängliga arbetskraften finns.

Sveriges ekonomi hör till de starkaste i Europa. Exporten har ökat och det gynnar både Sverige och Dalarnas län. Som en följd av den gynnsamma konjunkturen ligger dalaföretagens rekryteringsplaner på den näst högsta nivån sedan 2007, endast marginellt lägre än i höstas.

– Dels är behovet av ersättningsrekryteringar till följd av pensionsavgångar mycket stort, dels har många företag nått produktionstaket med nuvarande personalstyrka, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Samtidigt upplever många arbetsgivare svårigheter att rekrytera och bristen på lämplig arbetskraft slår hårt mot Dalarnas näringsliv. Ekonomiska konsekvenser i form av mer övertid och att man varit tvungen att tacka nej till order hämmar produktionen och ställer stora hinder för en i övrigt möjlig expansion. Inom offentlig sektor blir konsekvensen att servicenivån sänks. Rekryteringstiderna är i vår de längsta som uppmätts under många år. Trots svårigheterna att hitta arbetskraft bedöms ändå sysselsättningen öka med en procent 2017 och 0,5 procent 2018.

– Ökningen blir mindre än vad som vore möjligt med bättre tillgång till de kompetenser som arbetsmarknaden i länet är i behov av, säger Jan Sundqvist.

Arbetslösheten bedöms öka till 7,4 procent i slutet av 2017 och 7,7 procent 2018.

– Det är i huvudsak bland utrikes födda den tillgängliga arbetskraften finns. Bland inrikes födda råder det i stort sett full sysselsättning i många dalakommuner, säger Jan Sundqvist.

Inrikes födda i arbetsför ålder minskar, medan äldre vårdbehövande ökar

Inrikes född befolkning i arbetsför ålder kommer att fortsätta minska i länet med omkring 1 000 personer per år, åtminstone fram till år 2030. Under samma tid ökar antalet äldre vårdbehövande i befolkningen med närmare 10 000 personer. För att kunna säkra vår framtida välfärd, garantera en värdig äldreomsorg och förse Dalarnas arbetsgivare med arbetskraft i framtiden är vi beroende av att människor i arbetsför ålder flyttar in till länet.

– Eftersom de flesta län i Sverige befinner sig i samma brydsamma demografiska situation är det inte troligt att Dalarna får en inflyttning av inrikes födda. Tillskottet kommer från personer födda utomlands och dessa måste erbjudas en effektiv integration och etablering på arbetsmarknaden, säger Jan Sundqvist.

Dalarnas stora utmaning består i att effektivisera och snabba på en validering av utländsk utbildning och arbetslivserfarenhet. Efter många år av diskussioner har samtliga länets kommuner valt att samarbeta kring Dala Valideringscentrum, som ska skapa former och arbetsmetoder för en effektivisering av valideringen. I några kommuner har verksamheten redan kommit igång i mindre skala, men måste snabbt byggas ut. En arbetsgivare ska kunna lita på att en för denne obekant utländsk utbildning medför en förmåga att utföra de arbetsuppgifter som förväntas. När en person i någon form testats av branschen eller av en annan arbetsgivare och kan visa på en bedömning av uppgivna kompetenser kan denne snabbare integreras på arbetsmarknaden.

– I slutänden krävs också arbetsgivarnas insikt i och förståelse för hur den demografiska situationen ser ut och en acceptans för att ta tillvara utrikes födda arbetssökandes kompetenser, konstaterar arbetsförmedlingschef Maria Andersson.