Många lediga jobb, men svårigheter att rekrytera inom flera yrken

Arbetsmarknaden i Dalarna 2016-2017

8 juni 2016

Högkonjunkturen fortsätter och företagens planer att anställa är hög. Men den ökade efterfrågan leder till att bristyrkessituationen förvärras, samtidigt som många arbetssökande inte får jobb. Länet har fått ett välbehövligt tillskott av arbetskraft i form av personer från andra länder. Många av dem har akademisk utbildning.

Företagens planer att anställa ligger på en hög nivå i Dalarnas län. Arbetslösheten bland länets ungdomar minskar, trots ett stort inflöde av unga nyanlända.

— Kort sagt, vi har högkonjunktur i Dalarnas län och den ligger till grund för en osedvanligt positiv bedömning av arbetsmarknadsläget i länet, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Stor efterfrågan på arbetskraft inom alla branscher

Andelen företag i Dalarnas län som planerar att utöka personalstyrkan på ett års sikt är den högsta på mer än tio år. Det beror på att företagen bedömer att efterfrågan på produkter och tjänster ökar och att väldigt få företag kan öka produktionen utan att nyanställa.

— Vi kan räkna med fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft inom alla branscher i länet, säger Jan Sundqvist.

Allt är dock inte bara positivt. Även en högkonjunktur kan ha sina negativa sidor. En ökad efterfrågan leder till att bristyrkessituationen förvärras. Paradoxsituationen, med stor efterfrågan på arbetskraft och samtidigt många arbetssökande som inte får jobb, kan förvärras. Antalet arbetssökande som är födda inrikes har minskat kraftigt de senaste åren och arbetslösheten i gruppen är låg. Bland utrikes födda är arbetslösheten högre.

— Här finns länets reserver av arbetskraft för kommande år, konstaterar arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

500 utrikes födda med akademisk utbildning söker jobb

Dalarnas län har fått ett välbehövligt tillskott av arbetskraft som kommer från andra länder. Länet behöver dessa människor för att inte tappa befolkning i arbetsför ålder, företag och skattekraft i framtiden. Nu består utmaningen i att se till att den nya befolkningsgruppen, genom egen försörjning, kan bidra till samhällets inkomster. Där har alla aktörer på arbetsmarknaden ett ansvar.

I Dalarnas län söker drygt 500 utrikes födda personer med akademisk utbildning arbete. Deras utbildningsinriktningar täcker i stort sett alla behov som finns i länet. Deras kunskaper i svenska varierar givetvis mycket, men de har en svårslagen merit, de har erfarenhet av arbete utomlands. Många talar också obehindrat de språk som dalaföretag gör affärer med i form av export eller import. De är framför allt en stor tillgång inom vård- och omsorgsyrken och undervisning då en växande del av länets befolkning är utrikes födda och ibland behöver stöd inom vård, omsorg och skolgång på sitt modersmål.

— Det är avgörande för Dalarnas framtida ekonomiska utveckling att vi tar vara på all kompetens som finns hos dem som har kommit till länet, konstaterar Peter Heidkamp.

En annan stor utmaning för Dalarna är det långsamt växande antalet äldre. Om femton år beräknas antalet invånare som är 80 år och äldre ha ökat med 10 000 personer. I den åldern är det troligt att man behöver mer vård och omsorg i vardagen för att tillvaron ska fungera.

— Länets kommuner borde redan nu börja planera för det oundvikliga scenariot. Den eller de kommuner som är förberedda kommer att ha en stor fördel i framtiden, avslutar Jan Sundqvist.