Positiv framtidstro bland företagen

Arbetsmarknaden i Dalarna 2015-2016

10 juni 2015

Företagen i Dalarnas län har en positiv framtidstro. Sysselsättningen ökar under både 2015 och 2016 och arbetslösheten minskar. Men befolkningsstrukturen och generationsväxlingen är och förblir länets stora utmaning under flera år framåt.

Konjunkturen förstärks långsamt men stadigt. Trots något motstridiga signaler från omvärlden är företagen i Dalarna optimistiska när det gäller efterfrågan på produkter och tjänster under den närmaste framtiden.

– Vi får gå tillbaka ända till våren 2010 för att hitta lika goda förväntningar i en uppåtgående trend i länet, säger utredare Jan Sundqvist.

Det är framför allt privata tjänstesektorn med besöksnäringen, som innefattar handel, personliga tjänster samt hotell och restaurang, byggindustrin och transportsektorn, som hyser förhoppningar om en ljusnande framtid.  

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar

Tjänstesektorn, som har gått bra redan under några år, kompenserar för det lilla tapp i sysselsättningen som industrin kommer att stå för ännu under något år. Totalt ökar sysselsättningen med drygt 1 000 personer fram till slutet av 2016. Men efterfrågan på arbetskraft kommer att vara betydligt större än så. Behovet av ersättningsrekryteringar i Dalarnas län är närmare 3 000 per år.

Dalarna hör till de fem, sex län i Sverige som har lägst arbetslöshet. Antalet, och även andelen, arbetslösa kommer att fortsätta minska, men inte i riktigt samma takt som tidigare år. Till slutet av 2016 beräknas arbetslösheten minska till 6,8 procent av arbetskraften jämfört med 7,1 under det fjärde kvartalet 2014. 

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Befolkningsstrukturen och generationsväxlingen som hör ihop med den är och förblir under många år den stora utmaningen för Dalarnas arbetsmarknad. Även i svaga konjunkturer är efterfrågan på arbetskraft mycket stor och när konjunkturen förstärks leder det till brist på arbetssökande med rätt kompetens.

Under de kommande två decennierna lämnar mer än 3 000 personer i Dalarna arbetsmarknaden varje år. Av dessa ska nästan lika många ersättas. Samtidigt ökar kompetenskraven.

Dalarna behöver inflyttning av personer i arbetsför ålder. Varifrån de kommer spelar inte så stor roll, men om de saknar den utbildning som behövs är snabba och effektiva valideringar och utbildningsinsatser nödvändiga.

– Genomförd gymnasieutbildning och körkort blir de grundläggande kraven i framtiden, säger Jan Sundqvist.

Många ungdomar har en mycket diffus bild av arbetsmarknaden och inom vilka branscher och yrken de borde utbilda sig för att få jobb i Dalarna.

– Här behövs omfattande informationssatsningar som glädjande nog håller på att ta form i länet, berättar Jan Sundqvist.