Sysselsättningen ökar och arbetslösheten fortsätter minska

Arbetsmarknaden i Dalarna 2014-2015

11 juni 2014

Konjunkturen stabiliseras under 2014 och 2015. Det leder till att sysselsättningen ökar. Arbetslösheten fortsätter att minska eftersom också inflödet i arbetslöshet blir mindre. Men det är inte förändringarna i sysselsättningen som påverkar arbetslösheten mest, utan den rekordstora efterfrågan på ersättningsarbetskraft för dem som lämnar arbetsmarknaden till följd av pensionsavgångar

Efter två år av försvagad industrikonjunktur, främst inom processindustrin, förefaller botten vara nådd och Dalarnas industrier tror på en bättre framtid genom ökningar av efterfrågan på produkter. Samtidigt har de delar av industrin som har produktionen inställd på nischade produkter gått bra eller till och med mycket bra.

– Bilden av konjunkturen är en aning splittrad, men sammantaget blir de två kommande åren bättre än de som passerats, både ur produktions- och sysselsättningssynpunkt, säger utredare Jan Sundqvist.

Sysselsättningen ökar till samma nivå som 2012

En något stabilare konjunktur leder till en svag ökning av sysselsättningen under 2014 och en mer påtaglig ökning året efter. Volymerna är inte stora, cirka 600 fler arbetstillfällen under innevarande år och drygt 1 100 under 2015.

– Det innebär att sysselsättningen återställs till läget i slutet av 2012, men det är en bra bit upp till 2008 års nivå, förklarar Jan Sundqvist.

En ökad sysselsättning medför att arbetslösheten fortsätter att minska eftersom också inflödet i arbetslöshet blir mindre. Men det är inte förändringar i sysselsättningen som påverkar arbetslösheten mest, utan den rekordstora efterfrågan på ersättningsarbetskraft för dem som lämnar arbetsmarknaden till följd av pensionsavgångar. Antalet arbetslösa beräknas bli cirka 800 färre i slutet av 2014 jämfört med samma period året innan. Minskningen under 2015 fortsätter men inte i samma takt och stannar vid en minsking med cirka 500 personer.

– Detta beror på ett något lägre ersättningsbehov under året och ett beräknat större inflöde till följd av nedläggningshot inom industrin. Ökade svårigheter att hitta arbetskraft med rätta kompetenser kommer också att inverka menligt på matchningen till arbete, säger Jan Sundqvist.

Antalet inskrivna arbetslösa kommer att understiga 9 000 personer redan i år. Genomsnittet för det sista kvartalet 2015 beräknas till 8 800 arbetslösa, vilket skulle innebära en minskning med drygt 1 300 personer jämfört med sista kvartalet 2013.

Dalarna har en lägre arbetslöshet än riket totalt sett och i alla grupper av arbetslösa utom för utrikes födda. Trots en bra omsättning till arbete i många kommuner har det ökade inflödet av främst utomeuropeiskt födda under en kort tid förorsakat en stockning i flödet. Matchningen i den gruppen är resurskrävande och tar längre tid.

Utmaningar på arbetsmarknaden

Dalarna har ett paradoxproblem på arbetsmarknaden. Samtidigt som det är efterfrågan på kompetenser som inte finns, har vi många arbetssökande som erbjuder kompetenser som inte efterfrågas. Det leder till långa inskrivningstider i arbetslöshet. En tredjedel av alla arbetslösa i länet har en sammanlagd arbetslöshetstid på mer än tre år under de senaste tio åren.

Detta är Dalarnas stora utmaning under kommande år. Med en befolkning i arbetsför ålder som minskar för varje år och kommer att vara 15 000 personer färre år 2025 än idag behövs varje arbetslös på länets framtida arbetsmarknad.

– Med det perspektivet har Dalarna inte råd att låta människor gå sysslolösa i åratal, avslutar Jan Sundqvist.