680 nya jobb i Blekinge län, men dämpat konjunkturläge

Arbetsmarknaden i Blekinge 2019-2020

12 juni 2019

Efter några mycket starka år går Blekinges arbetsmarknad in i ett mer dämpat läge. 2019-2020 väntas sysselsättningen öka med 680 jobb och de återfinns i de flesta branscher. För länet är kompetensbristen en fortsatt utmaning. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där 319 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om efterfrågan och tillgången på arbetskraft.

Framförallt är det industrin och den offentliga sektorn som är mer återhållsamma att anställa, medan länets byggföretag fortsätter att planera för en stark expansionstakt, som först avmattas under 2020. Sysselsättningstillväxten i länet med 680 nya jobb innebär en tillväxt på 0,5 procent både 2019 och 2020, vilket är en minskning jämfört med 1,4 procent 2018.

– Det är tydligt att högkonjunkturen dämpades förra året och särskilt kvartalen kring senaste årsskiftet. Den närmaste tiden signalerar Blekinges arbetsgivare en viss återhämtning, men sammantaget dämpas sysselsättningstillväxten ordentligt i år och nästa år. Den försvagade befolkningstillväxten är en förklaring, men det gör också att arbetslösheten fortsätter att minska, om än i dämpad takt, säger Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker.

Under 2019 och 2020 ökar arbetskraften svagt, knappt 100 personer per år, efter att ha växt kraftigt 2015-2017. Den svagare ökningen av arbetskraften beror på minskad invandring och minskat inflöde från studier, liksom ökad utflyttning från länet. Den svaga ökningen av arbetskraft innebär fortsatt minskad arbetslöshet under prognosperioden, om än i tydligt dämpad takt. I slutet av 2019 beräknas arbetslösheten vara nästan 6 750 personer eller 9,0 procent av arbetskraften och fjärde kvartalet 2020 6 620 personer eller 8,7 procent.

– När det gäller Blekinges arbetsmarknad har vi länge haft en stor brist på kompetens och vi ser att kompetensförsörjning kommer att vara en fortsatt utmaning för länets arbetsgivare. Här måste vi arbeta tätare tillsammans för att hitta alternativa lösningar. Här gäller det bland annat att betydligt fler utrikes födda och ungdomar behöver komma in på arbetsmarknaden, säger Tania Sarmiento, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

Enligt Arbetsförmedlingen har kommunerna i Blekinge en helt avgörande roll för att lyckas med den mångfacetterade uppgiften att kompetensförsörja mot 20-talets stora behov. Då handlar det både om huvudmannaskapet för grund-, gymnasie- och vuxenskolan men också om att kommunerna är den dominerande arbetsgivaren för några av de viktigaste yrken som behöver utbildas till 2020-talet.