Högtrycket fortsätter: fler får jobb och arbetslösheten sjunker

Arbetsmarknaden i Blekinge 2018-2019

13 juni 2018

Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos visar att till slutet av 2019 ökar sysselsättningen med 1 450 personer och arbetslösheten minskar till 9,3 procent av arbetskraften. Bristen på kvalificerad arbetskraft breddas och bromsar länets utveckling. Länets byggföretag och industri går på högvarv vilket bidrar till ökad sysselsättning, men ger också nya arbetstillfällen i andra delar av näringslivet. Flest nya jobben kommer att skapas inom privat tjänstesektor och inom offentlig sektor.

I ett riksperspektiv har Blekinge en svag arbetsmarknad. Det beror till stor del på att befolkningsökningen inte är lika stark som i storstadsregionerna, men också på att industrisektorn påverkades mycket starkt av finanskrisen för snart tio år sedan.

– Kompetensbristen har varit påtaglig under många år och här krävs breda lösningar som bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och andra aktörer, säger Nicklas Leviné, tf chef Arbetsförmedlingen i Blekinge. 

– Viktigaste faktorn är utbildning och fler måste satsa på yrkes- eller högre studier. Vi ser att 35 procent av de arbetssökande saknar en gymnasieexamen så utbildning utgör en vattendelare på länet arbetsmarknad, konstaterar Nicklas Leviné.

Arbetskraften ökar betydligt svagare nästa år

Länets arbetskraft har ökat de senaste åren, men nästa år ökar den i betydligt svagare takt. Detta beror på att inflyttningen till länet minskar klart jämfört med 2016 och 2017.

Prognosen visar att det fortsatt är väldigt många arbetsgivare som upplever brist. Samtidigt finns ett stort behov av stöd och insatser för många av de inskrivna arbetssökande där vägledning och studiemotiverande insatser blir allt viktigare.  Blekinge har till exempel högst arbetslöshet i landet bland inrikes födda. Även om ungdomsarbetslösheten har halverats de senaste fem åren är den fortfarande hög i ett riksperspektiv. Det finns tydliga skillnader mellan ungdomars förutsättning att få arbete beroende på om de utbildar sig eller ej.  Gymnasieutbildning är i princip obligatoriskt på svensk arbetsmarknad, och för dem med kort utbildning är det fortsatt svårt att etablera sig. Arbetslösheten är fortsatt betydligt högre för de som saknar en gymnasieutbildning och bland utrikes födda.