Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2016

Återrapport till regeringen  4 maj 2017

Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Myndigheten ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att:

  • effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft
  • prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknade
  • bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt

Syftet med de arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen är att stärka individens förutsättningar att få och behålla ett arbete samt stimulera arbetsgivare att anställa arbetssökande som bedöms ha svårt att få ett arbete.

Det sammantagna antalet nya och pågående beslut om program med aktivitetsstöd uppgick till knappt 777 700 under 2016. Jämfört med föregående år innebär det en minskning med ca 52 100 beslut. Flertalet program uppvisade en minskning i antal beslut, undantaget var Stöd till start av näringsverksamhet och Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

Antalet beslut om arbeten med stöd uppgick till knappt 179 500 under 2016, vilket innebär en minskning med ca 8 400 jämfört med 2015. Inom gruppen arbete med stöd för personer med funktionsnedsättning har såväl instegsjobb som trygghetsanställning och utvecklingsanställning ökat. Trygghetsanställningar visar en liten ökning men är till stor del en överföring från lönebidrag som istället minskade med 3 100. Under 2016 beviljades nystartsjobb i ca 124 700 fall av rekrytering, vilket är en ökning med ca 200 jämfört med 2015.