Varsel under pandemin

Rapportdatum 25 januari 2021

Efter snart ett år med Coronapandemin har 58 procent av dem som varslades i mars-juni blivit uppsagda efter ett halvår. Men det är stor variation mellan olika branscher.

Coronakrisen har snart pågått i ett år och uppföljning efter sex månader
visar hur många varsel som hittills har lett till uppsägningar. Under mars till och med juni varslades 89 093 personer om uppsägning. Sex månader senare hade närmare 52 000 personer eller 58 procent blivit uppsagda. Under finanskrisen var motsvarande siffra 64 procent. Alla som varslas och sägs upp går inte ut i arbetslösheten. Men 23 000 personer eller 26 procent av de varslade har varit arbetslösa någon gång under de sex efterföljande månaderna från lagt varsel. Under finanskrisen var det 30 procent.

I spåren av pandemin har arbetslösheten ökat för samtliga län. Arbetslösheten har dock ökat förhållandevis mest i storstadslänen, framför allt Stockholms och Västra Götalands län. Men även i län med en utbredd tjänstesektor som Uppsala och Hallands län.