Vad avgör träffsäkerheten i bedömningar av arbetssökandes stödbehov?

Rapportdatum 13 april 2021

En viktig del av Arbetsförmedlingens reformering är en ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten. Som del av denna process utvecklar Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda statistiska verktyg i myndighetsutövningen.

Denna rapport är en del i denna kunskapsutveckling (se även Arbetsförmedlingen analys 2021:7 och 2021:9). En ökad förmåga att nyttja statistiska bedömningsverktyg har potential att bidra starkt till förutsättningarna för att automatisera delar av handläggningsprocessen och ingår som en viktig del i reformeringsarbetet.

Den typ av statistiska verktyg som studeras i denna rapport syftar till att bedöma arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden och därmed deras stödbehov. Hos ett sådant verktyg blir det centralt med god träffsäkerhet: att korrekt kunna förutsäga hur lång tid det tar för en arbetssökande hos Arbetsförmedlingen att hitta ett jobb.

Denna rapport undersöker hur träffsäkerheten kan ökas genom olika sätt att utforma och använda ett sådant verktyg, med fokus på en jämförelse mellan träffsäkerhet för nyinskrivna och befintliga sökande (”sökandestocken”). En annan fråga som undersöks är hur träffsäkerheten påverkas av att ett statistiskt verktyg ”flyttas” mellan olika populationer. Rapporten berör också vilken typ av träffsäkerhet som kan förväntas från ett statistiskt verktyg som bedömer arbetssökandes stödbehov.

Några av rapportens slutsatser är:

  • Träffsäkerheten är högre för sökandestocken, till stor del på grund av uppdaterad information om de arbetssökande – det är viktigt att uppdaterad information används även fortsättningsvis.
  • Själva träffsäkerheten påverkas inte särskilt mycket av att ”flytta” ett statistiskt verktyg mellan olika populationer – till exempel träna en modell på nyinskrivna och använda den på sökandestocken – men felet riskerar att bli systematiskt.
  • Bedömningar av avstånd till arbetsmarknaden är alltid behäftade med osäkerhet, i synnerhet för vissa typer av frågeställningar. System för tilldelning av resurser och ersättning till leverantörer bör byggas med vetskapen om detta.

Ladda ner

Läs hela rapporten Pdf, 649 kB.