Utvärdering av ett systematiserat arbetssätt inom etableringsuppdraget

20 juni 2019

Denna rapport utvärderar en pilotverksamhet för ett systematiserat arbetssätt i etableringsuppdraget (SAE) som genomfördes på tio arbetsförmedlingskontor under 2014-2015. Syftet är att studera om det systematiserade arbetssättet bidragit till att arbetssökande närmat sig arbetsmarknaden, det vill säga om det skett någon progression mot arbete eller studier.

Rapporten visar att SAE ledde till att de som påbörjade sina etableringsinsatser vid ett pilotkontor hade högre sannolikhet att ta del av Sfi inom tre respektive sex månader, jämfört med de som påbörjade etableringsinsatser på andra kontor. Effekten är tydligast för kvinnor. Rapporten visar också att deltagare vid pilotkontor hade högre sannolikhet att ta del av validering.

Rapporten finner däremot inga tydliga tecken på att resultaten också lett till att deltagarna kommit i arbete eller påbörjat studier snabbare, vilket är väntat då utvärderingen har en uppföljningsperiod på endast sex månader. I rapporten finns dock svaga indikationer på att kvinnliga deltagare inskrivna vid ett pilotkontor har större sannolikhet att ha fått ett arbete med stöd jämfört med kvinnor på andra kontor. En förklaring till detta kan vara att kvinnor vid pilotkontoren har fått fler platsförslag och att en större andel fått minst två möten med en arbetsförmedlare inom två månader.

Sammantaget tyder resultaten på att det systematiserade arbetssättet bidragit till att minska könsskillnaderna inom etableringsuppdraget. Rapportens resultat visar på vikten av att myndighetens verksamhet bedrivs på ett systematiskt sätt för att främja rättssäkerhet och en god förvaltning.