Utrikes födda kvinnor

Återrapportering till regeringen 2020-02-21

Denna återrapport syftar till att svara på uppdrag i regleringsbrevet om utrikes födda kvinnor, enligt vilket myndigheten ska redovisa resultaten av de åtgärder som vidtagits för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten för utrikes födda kvinnor. Det efterfrågas också en redovisning av hur många utrikes födda kvinnor som varje månad deltagit i insatser som belastar berörda sakanslag.

Återrapporten fokuserar på att redogöra för utvecklingen när det gäller utrikes födda kvinnors deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, insatser och anställningar med stöd. Arbetsförmedlingen har under 2019 i myndighetens verksamhetsplanering lyft utrikes födda kvinnor som särskilt prioriterade när det gäller deltagande i arbetsmarknadspolitiska program och insatser. En central frågeställning för denna rapport är därmed att undersöka om prioriteringen resulterade i en omfördelning av resurser till förmån för utrikes födda kvinnors deltagande i insatser som leder till arbetsmarknadsetablering.

Ladda ner

Läs hela rapporten (pdf, 464 kB)