Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i etableringsprogrammet

Återrapportering till regeringen 2020-10-01

Denna återrapport beskriver Arbetsförmedlingens arbete med utbildningsplikt samt resultatet av det arbetet. Utbildningsplikten infördes i samband med etableringsprogrammets införande 2018 och innebär att deltagare i etableringsprogrammet som har kort utbildning och därför inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet, ska närma sig arbetsmarknaden genom att ta del av reguljär utbildning, svenska för invandrare (sfi) samt samhällsorientering.

Genomförandet av utbildningsplikten har utmanats av olika anpassningar som varit nödvändiga med anledning av myndighetens kontorsnätsanpassning under 2019 och ett kraftigt ökat inflöde av nya arbetssökande under 2020 till följd av coronapandemin. Även vuxenutbildningen har fått göra betydande anpassningar i sin verksamhet till följd av den rådande pandemin, vilket bedöms ha påverkat övergångarna till studier.

Rapporten visar att övergångar till reguljära studier för personer som omfattas av utbildningsplikt minskade under 2019 och i början av 2020 var övergångarna klart lägre än motsvarande period föregående år. Under våren och sommaren 2020 har övergångarna till reguljära studier fortsatt att ligga under 2019 års nivå. I augusti 2020 var dock andelen övergångar högre än motsvarande månad föregående år. Rapporten visar även att anvisningar till att söka reguljär utbildning har ökat något sedan hösten 2019, men att sådana anvisningar fortfarande görs i låg omfattning.

Vidare visar rapporten att cirka 80 procent av deltagarna i etableringsprogrammet med kort utbildningsbakgrund bedöms omfattas av utbildningsplikt, vilket motsvarar cirka hälften av samtliga deltagare i etableringsprogrammet. Den visar också att kvinnor med kort utbildningsbakgrund i större utsträckning än män med kort utbildningsbakgrund, bedöms omfattas av utbildningsplikt. I rapporten granskas även hur bedömningen om utbildningsplikt hålls uppdaterad. Av de granskade ärendena i vilka utbildningsplikt hade upphört att gälla för den arbetssökande var det 10 procent av fallen där utbildningsplikt upphört att gälla för att arbetsförmedlaren omprövat bedömningen och kommit fram till att personen inte längre omfattas av utbildningsplikt.