Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i etableringsprogrammet

Återrapportering till regeringen 2020-02-21

Denna återrapport beskriver Arbetsförmedlingens arbete med utbildningsplikt. Rapporten redogör bland annat för uppföljningen av de arbetssökande som bedömts omfattas av utbildningsplikt, med fokus på deltagande i reguljära studier.

Rapporten följer även upp Arbetsförmedlingens arbete med anvisningar till att ansöka om utbildning och samverkan med kommunerna avseende utbildningsplikt. Inom ramen för denna rapport genomfördes en undersökning av arbetsförmedlingsenheternas (benämns som enheter i rapporten) uppfattning om den lokala samverkan med kommunerna avseende utbildningsplikten. Samverkan beskrevs ofta som mer välfungerande i större kommuner än i mindre. Enheterna lyfte även fram utmaningar för deras gemensamma arbete med kommunerna kring utbildningsplikten. Det handlade bland annat om att det ofta saknas ett lämpligt utbildningsutbud för målgruppen, att det finns begränsade resurser hos kommunerna för att arbeta med uppdraget samt att Arbetsförmedlingens interna förutsättningar och personalförändringar påverkat arbetet under 2019. Uppföljningen av myndighetens arbete med att anvisa personer som bedömts omfattas av utbildningsplikt till att ansöka om studier indikerar att det skett en negativ utveckling sedan föregående undersökning genomfördes under våren 2019. 2 640 personer som fått bedömningen att de omfattas av utbildningsplikt har påbörjat reguljära studier under 2019. Motsvarande antal under 2018 var 865. Omsättningen till studier var högre i början av 2019 men utvecklingen har därefter försvagats. Det finns inga skillnader i resultatet mellan kvinnor och män när det gäller omsättningen till studier bland personer som omfattas av utbildningsplikt. Sett till antalet är det fler kvinnor som har påbörjat studier.

Ladda ner

Läs hela rapporten Pdf, 363 kB.