Träffsäkerhet och likabehandling vid
automatiserade anvisningar inom Rusta och
matcha

Rapportdatum 13 april 2021

En ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten är en viktig del av Arbetsförmedlingens reformering. Som en del av denna process utvecklar Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda statistiska verktyg i myndighetsutövningen.

Denna rapport är en del i denna kunskapsutveckling. De andra relaterade rapporterna är Arbetsförmedlingen Analys 2021:7 och 2021:8. En ökad förmåga att rätt nyttja statistiska bedömningsverktyg har potential att starkt bidra till förutsättningarna för att automatisera delar av handläggningsprocessen.

Rusta och matcha är den reformerade myndighetens nya stora tjänst för att stärka arbetssökandes möjligheter på arbetsmarknaden. En viktig del av Rusta och matcha är det statistiska bedömningsstödet. Det används för att bedöma huruvida inskrivna arbetssökande har ett tillräckligt stort stödbehov för att anvisas insatser.

I denna rapport studeras kvaliteten på bedömningsstödets rekommenderade anvisningar. Det övergripande syftet är att bidra till det pågående utvecklingsarbetet av myndighetens statistiska bedömningsverktyg, med målet om en effektiv och rättssäker handläggningsprocess.

Analysen har genomförts på en testpopulation som skulle varit föremål för bedömning om reformen hade införts i hela landet i början av 2018. I analysen har vi låtit det statistiska bedömningsstödet rangordna de arbetssökandes stödbehov och generera anvisningar.

Vi jämför sedan bedömningsstödets output med individernas faktiska stödbehov - i termer av deras verkliga jobbutfall - sex månader efter bedömningstillfället. Syftet är att studera kvaliteten på de rekommenderade anvisningarna avseende andelen korrekta anvisningar (träffsäkerhet) och likabehandling av sökande från olika grupper (exempelvis kvinnor respektive män).

Rapportens viktigaste slutsatser är:

  • Träffsäkerheten är god - resultaten visar att bedömningsstödet ger korrekta rekommendationer för 68 procent av de inskrivna.
  • Likabehandling av individer från olika målgrupper skulle kunna säkerställas i bedömningsstödet i en högre grad än vad som redan görs.
  • Ett utökat kvalitetssäkringsarbete kan göra bedömningsstödet ännu bättre.