Träffsäkerhet i bedömningen av arbetssökande

Rapportdatum 13 april 2021

En ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten är en viktig del av Arbetsförmedlingens reformering. Som en del av denna process utvecklar Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda statistiska verktyg i myndighetsutövningen.

Denna rapport är en del i denna kunskapsutveckling. De andra relaterade rapporterna är Arbetsförmedlingen Analys 2021:8 och 2021:9. En ökad förmåga att rätt nyttja statistiska bedömningsverktyg har potential att starkt bidra till förutsättningarna för att automatisera delar av handläggningsprocessen.

I den här rapporten studeras hur träffsäkerheten i ett statistiskt verktyg skiljer sig från arbetsförmedlares i bedömningar om arbetslöshetstid. Med träffsäkerhet menas att korrekt kunna förutsäga hur lång tid det tar för en person som skriver in sig på Arbetsförmedlingen att hitta ett jobb. En viktig fråga för möjligheterna att använda statistiska bedömningsverktyg är hur träffsäkra deras bedömningar är i relation till arbetsförmedlares.

Ytterligare en viktig fråga kopplad till förutsättningar för automatisering är om dessa verktyg kan förbättras av att inkludera arbetsförmedlares bedömningar. Dessa frågor besvaras i denna rapport med hjälp av unika enkätdata där arbetsförmedlare fick bedöma bland annat förväntad arbetslöshetstid hos en grupp unga arbetssökande.

Rapportens huvudsakliga slutsatser är:

  • Det statistiska verktyget är mer träffsäkert än arbetsförmedlarna i bedömningen om långtidsarbetslöshet – automatisering av bedömningen kan frigöra tid till andra komplexa delar av handläggningen.
  • Träffsäkerheten i det statistiska verktyget förbättras inte av att arbetsförmedlarnas bedömningar inkluderas.
  • Även enkla statistiska verktyg uppnår en bra träffsäkerhet – men fortsatt utvecklingsarbete är viktigt för att uppnå så hög träffsäkerhet som möjligt.