Taxibranschen - Granskning ur perspektivet felaktiga utbetalningar och konkurrensbegränsning

3 mars 2016

Rapporten har haft två syften . Dels undersöka påståendet att Arbetsförmedlingens olika stöd genom överutnyttjande av vissa företag snedvrider konkurrensen. Dels kartlägga riskerna för felaktiga utbetalningar och se om det går att förebygga dessa genom att genomföra andra kontroller än de nuvarande.

Undersökningen bygger på ett urval av cirka 3 000 beslut omfattande cirka 1 340 olika arbetsgivare. De stöd som granskats är nystartsjobb, särskilt nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning.