Svårt att få tag i arbetskraft i stora delar av landet

Befolkningssrapport 4 april 2019

Det är tuff konkurrens om arbetskraften och svårt att få tag i personal redan i dag. En ny rapport visar att situationen riskerar att förvärras i stora delar av landet fram till 2030. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar i flera län.

Arbetsförmedlingen har tittat på hur befolkningsutvecklingen påverkar tillgången på arbetskraft regionalt fram till 2030. Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet.

I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år och det är stora skillnader inom länen. Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner, fortsätter landsbygden och små  kommuner att tappa invånare i arbetsför ålder.

- Det här är bekymmersamt, särskilt eftersom det är samma kommuner som får färre invånare i arbetsför ålder och fler äldre. Det innebär att det kommer att finnas stora behov av till exempel vård och omsorg, men färre som kan ta de här jobben, säger Maria Salomonsson, analytiker på Arbetsförmedlingen. 

Övertorneå är den kommun som väntas förlora störst andel invånare i arbetsför ålder. Det är framförallt kommuner i Norrland som drabbas av denna negtiva utveckling, men även kommuner i Dalarnas, Värmlands, Gotlands och Kalmar län. Storstadsområden och kommuner nära större städer kan tvärtom räkna med en ökning av folk i arbetsför ålder. Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala, är den kommun som får flest andel nya invånare mellan 16 och 64 år.

Arbetsförmedlingens rapport bygger på underlag från SCBs befolkningsprognoser. De visar att det blir totalt 420 000 fler utrikes födda 16-64-åringar fram till 2030, medan inrikes födda endast växer med 30 000 personer. Det är dessutom bara i storstadsregionerna som antalet inrikes födda i arbetsför ålder väntas öka. Utrikes födda mellan 16 och 64 år blir däremot fler i alla kommungrupper, den procentuella ökningen är störst i små kommuner.

- Det här innebär att det är extra viktigt för små kommuner att ta vara på den resurs som utrikesfödda är, annars riskerar de att få mycket svårt med arbetskraftsförsörjningen. Utrikes födda står för nästan hela ökningen av personer i yrkesaktiv ålder, det är där arbetskraftreserven finns, säger Maria Salomonsson.

Fakta

I dessa län ökar befolkningen 16-64 år till 2030

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Västerbotten, Dalarna

I dessa län minskar befolkningen 16-64 år till 2030

Kalmar, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten