Subventionerade anställningar - Kartläggning ur ett bransch- och företagsperspektiv

3 mars 2016

Den här rapporten kartlägger vilka företag och branscher som tar del av Arbetsförmedlingens subventionerade anställningar. Rapporten försöker även se om det finns indikationer på om stöden överutnyttjas eller leder till konkurrenssnedvridning. Kartläggningen och analysen är gjord på riksnivå och bygger på deskriptiv statistik som hämtats från Arbetsförmedlingens statistikregister.

Resultaten visar på  att de subventionerade anställningarna är relativt utbredda på arbetsmarknaden; närmare var femte företag med anställda hade minst en pågående lönesubvention 2014. Övervägande delen företag hade enbart ett pågående stöd och få hade fler än fem stöd. De flesta som tar del av stöden är småföretag. Kartläggningen indikerar inte att lönestöden överutnyttjas på ett sätt som kan befaras leda till betydande konkurrenssnedvridning.