Subventionerade anställningar – en översikt

29 november 2018

I denna korta rapport har vi gjort en genomlysning av subventionerade anställningar och följt upp i vilken utsträckning personer haft en osubventionerad anställning 90 dagar efter att den subventionerade anställningen avslutats.

Det vi kan se är att andelen som går från subventionerat till osubventionerat arbete har ökat något under åren 2015—2017, från 26 till 29 procent. Skillnaderna mellan könen är genomgående små. Desto tydligare är skillnaderna mellan utrikes födda (framförallt personer som födda utanför Europa) och inrikes födda samt mellan personer som saknar gymnasieutbildning och personer som har längre utbildning. Samtidigt framkommer stora och betydande skillnader beroende på om en person har haft ett nystartsjobb eller ett annat anställningsstöd. Bland personer som avslutade ett nystartsjobb under 2017 hade 37 procent (90 dagar senare) ett osubventionerat arbete. Det kan jämföras med 7 procent bland dem som avslutade någon annan typ av subventionerad insats.

En del av förklaringen bakom de stora skillnaderna kan vara att ett nystartsjobb ofta följer på något annat subventionerat arbete. Nära en tredjedel av dem som avslutar en subventionerad anställning (förutom nystartsjobb) går vidare till ett nystartsjobb. Den subventionerade anställningen har i sin tur ofta föregåtts av andra stödinsatser. Det tyder på att för många personer som står längre ifrån arbete, exempelvis långtidsarbetslösa och nyanlända, krävs en kedja av insatser för att förbättra chansen till en etablering på arbetsmarknaden.

En annan del av förklaringen kan vara att nystartsjobb inte kräver någon arbetsmarknadspolitisk bedömning. Arbetsförmedlingen kan därför inte prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, något som potentiellt bidrar till att en högre andel övergår till osubventionerat arbete från nystartsjobb jämfört med andra typer av subventionerade anställningar. Avslutningsvis kan man också konstatera att tidigare forskning visat att subventionerade anställningar är en viktig pusselbit för att fler personer som står längre från arbete ska få en chans på arbetsmarknaden. Genom en subventionerad anställning erhålls värdefull arbetslivserfarenhet, språkträning och nya nätverk vilket förbättrar chanserna arbetsmarknaden.

De nya introduktionsjobben framstår därför som en viktig komponent i arbetet med att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete. Introduktionsjobben innebär i allt väsentligt en enklare och mer enhetlig hantering av de subventionerade anställningarna. Det betyder att förutsättningarna för fler arbetsgivare ska nyttja subventionerade anställningar förbättras.