Service på distans – uppföljning av piloten

21 februari 2018

Bland de personer som skrev in sig vid service på distans har nästan
50 procent lämnat för ett osubventionerat arbete inom sex månader. För en jämförbar grupp som skrev in sig på det lokala kontoret var siffran
3538 procent. Det visar en uppföljning av piloten för service på distans.

För att säkert kunna uttala oss om att resultaten beror på själva insatsen och inte på att de personer som får insatsen har speciella egenskaper behövs en effektutvärdering.

– Även om de som väljer service på distans jämförs med en så lika grupp som möjligt kan en uppföljning inte helt kontrollera för egenskaper som vi inte kan se, som motivation, hälsa, självförtroende och liknande hos de arbetssökande, säger Helena Persson, enheten Forskning och utvärdering, som tillsammans med Gülay Özcan och Tove Eliasson författat rapporten ”Uppföljning av piloten – service på distans”.

Viktig del av myndighetens digitalisering

Möjligheten att få service digitalt och på distans är en viktig del av Arbetsförmedlingens förnyelseresa och en anpassning till den digitalisering som pågår i myndigheten. Mellan februari 2016 och april 2017 pågick en pilotverksamhet där arbetssökande fick möjlighet att skriva in sig digitalt på distans. Tidigare beskrivningar av pilotverksamheten visar på mycket positiva resultat för de som valt service på distans. Dock är det bara de som står nära arbetsmarknaden som kan välja service på distans, varför ett bättre resultat för denna grupp är väntat.

Därför behövs en uppföljning där de som haft service på distans jämförs med en så lika grupp som möjligt som inte har valt service på distans. Den här rapporten är den första uppföljning av detta slag som gjorts av service på distans.

Fler kontakter och jobb vid service på distans

Resultaten visar att inskrivna vid service på distans har fler kontakter jämfört med inskrivna på de lokala kontoren. Kontakter kan ske i form av telefonsamtal, fysiska besök, post, e-post, webb och chatt. Digitala kanaler tycks också fungera extra bra för kvinnor och utrikes födda. Kvinnor har fler kontakter än män vid service på distans men färre kontakter vid de lokala kontoren. Utrikes födda har färre kontakter än inrikes födda på de lokala kontoren, men vid service på distans finns det ingen skillnad mellan inrikes och utrikes födda.

En betydligt högre andel av de som skriver in sig vid service på distans lämnar för ett osubventionerat arbete än de som skriver in sig vid det lokala kontoret. En stor del av skillnaden i resultat förklaras av skillnaden i antalet kontakter.

Behövs mer analys av resultaten

Ett syfte med service på distans var att de lokala kontoren skulle avlastas och få frigjord tid för att arbeta med arbetsgivarkontakter och de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Rapporten finner dock ingen skillnad i antalet avslut mellan lokala kontor inom och utom pilotområdena. Det är möjligt att uppföljningsperioden är alltför kort för att kunna identifiera resultat för de lokala kontoren.

Det behövs dock mer analys för att utreda huruvida de lokala kontoren har fått frigjord tid och hur de utnyttjat den samt varför en förbättring av de arbetssökandes utfall inte kan observeras.