Romsk inkludering

Återrapportering till regeringen

Minoriteten romer har pekats ut som en av de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden i Sverige. För att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i det svenska samhället, har regeringen beslutat om en långsiktig och samordnad strategi för romsk inkludering åren 2012–2032.

Arbetsförmedlingen har under 2016–2019 haft ett särskilt regeringsuppdrag att vidareutveckla arbetet med romsk inkludering utifrån de erfarenheter som gjordes i de så kallade pilotkommunerna. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten stärka arbetet för att förbättra möjligheterna för kvinnor som tillhör målgruppen att ta del av insatserna, säkerställa att det finns för verksamheten nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet, samt i genomförandet av uppdraget samråda med romska företrädare och sakkunniga.

Detta är Arbetsförmedlingens fjärde och sista återrapport inom ramen för myndighetens regeringsuppdrag om romsk inkludering 2016–2019.

Ladda ner

Läs hela rapporten Pdf, 185 kB.