Rapport om fördjupad granskning av kompletterande aktörer

3 september 2013

Arbetsförmedlingen genomförde under våren 2013 en fördjupad granskning av leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster. Granskningen av kompetens hos en leverantör av Rehabiliteringstjänster visade på betydande avvikelser mellan den kompetens som leverantören har angett att de anställda har och vad vi har kunnat fastslå i utredningen. Merparten av de kontrollerade handledarna saknade tillräcklig erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsförmedlingen har därför hävt avtal med leverantören på ett antal orter.

Arbetsförmedlingen har upphandlat kompletterande aktörer sedan 2007 och det finns skäl att resonera kring hur kvaliteten i tjänsterna skulle kunna öka. Kvalitet i upphandlade tjänster kan nås genom att leverantörerna ges goda förutsättningar för att leverera tjänster av hög kvalitet och genom att köparen genomför en omfattande uppföljning av att leverantörerna levererar i enlighet med de goda förutsättningar som ges.

Arbetsförmedlingen är inne i en period av reformarbete där även upphandlingen och uppföljningen av kompletterande arbetsförmedlingstjänster berörs. Myndigheten har påbörjat en process för att införa strategiskt inköp på myndigheten. Syftet är att korta upphandlingstider, skapa förutsättningar för kostnadsreduceringar, säkerställa att det som upphandlas motsvarar de behov som finns samt skapa en enhetlig process för upphandling på myndigheten. I anknytning till arbetet med strategiskt inköp har myndigheten påbörjat förändring av ett antal arbetssätt, bland annat vad gäller uppföljning av leverantörer.

I den här rapporten redovisas de övergripande utmaningar vi i dagsläget ser i den fortsatta utformningen av kompletterande arbetsförmedlingstjänster. Utmaningarna är likartade i alla länder som upphandlar arbetsförmedlingstjänster, till exempel Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Australien. Avslutningsvis ges förslag till hur kvaliteten i kompletterande arbetsförmedlingstjänster kan förbättras ytterligare.

  • Arbetsförmedlingen föreslår att resurserna för uppföljning av kompletterande aktörer utökas. Utgifter för uppföljning av leverantörer bör belasta anslaget för kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser istället för som i dagsläget, myndighetens förvaltningsanslag. Arbetsförmedlingen kan då dimensionera uppföljningen utifrån hur mycket tjänster som upphandlas utan att behöva ta resurser från annan verksamhet och dimensioneringen kan variera på ett naturligt sätt i förhållande till hur mycket som upphandlas.
  • Arbetsförmedlingen ser behov att utöka kompetensen avseende upphandling av KA-tjänster för att kunna skapa bra och tydliga avtal.
  • De kompletterande arbetsförmedlingstjänsterna bör i högre grad karaktäriseras av långsiktighet och stabilitet. Arbetsförmedlingen behöver analysera vidare hur långsiktigheten och stabiliteten kan öka, exempelvis hur deltagarantalet kan bli jämnare över tid, både vad gäller nyinskrivna deltagare hos leverantörer men även antal deltagare på årsbasis i tjänsterna.
  • Arbetsförmedlingen behöver se över möjligheten att öka användningen av resultatstyrning i de upphandlade tjänsterna. Resultatstyrning kan åstadkommas genom resultatstyrda ersättningsmodeller och genom resultatfokus i uppföljningen av leverantörer.
  • Möjligheten att begränsa antalet leverantörer i valfrihetssystemen bör ses över. Det kan åstadkommas om Upphandlingsutredningens förslag om valfrihet inom LOU-upphandlingar blir förverkligat.
  • Arbetsförmedlingen bedömer att det finns skäl till att se över om det finns effektivitetsvinster i att upphandla färre men större tjänster.
  • Samarbete med andra myndigheter och organisationer kring uppföljning av de kompletterande aktörerna bör förbättras för att ge möjlighet till samverkansvinster.