Progression i Etableringsuppdraget?

8 mars 2018

En kohorts- och jämställdhetsanalys av arbetssökande i etableringsuppdraget visar att deltagare i får jobb i högre grad jämfört med när reformen infördes 2011. Detta tyder på att Arbetsförmedlingen har blivit bättre på att hjälpa deltagarna i deras etablering på arbetsmarknaden.

Rapporten Progression i Etableringsuppdraget visar till exempel att deltagarna erbjuds  snabbare och mer regelbunden kontakt under de tre första månaderna. Däremot får de i dag vänta längre på SFI och insatser från Arbetsförmedlingen. Rapporten undersöker om det sker en progression inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag genom att studera progression uppdelat på tre olika områden: utflöde till arbete och utbildning, snabb tillgång till möten och insatser samt skillnader mellan kvinnor och män i dessa utfall.

Resultaten visar att sannolikheten att ha haft någon form av anställning är högre för personer som påbörjat etableringsinsatser under 2012-2015 jämfört med de som påbörjat under 2011. Vad gäller deltagarnas kontakt med arbetsförmedlare ser vi tecken på progression. Deltagare som startat etableringsinsatser under senare år får, i jämförelse med de som startade 2011, snabbare och i högre grad regelbundna möten under de första tre månaderna. Däremot visas motsatta resultat för sannolikheten att snabbt få tillgång till insatser som SFI, förberedande utbildningar och arbetspraktik. För samtliga utfallsmått visas betydande skillnader mellan kvinnor och män.