Privata leverantörer av förmedlingstjänster

18 december 2013

Den här rapporten redogör för hur arbetsförmedling i Australien bedrivs.  Australien var ett av de första länderna inom OECD som konkurrensutsatte sin förmedlingsverksamhet år 1998. Idag finns en privat marknad för förmedlingstjänster med omkring 100 leverantörer.

I debatten kring privatiseringen av svensk arbetsförmedlingsverksamhet lyfts ofta den australiensiska modellen fram som förebild.  Det finns dock inga vetenskapliga belägg, varken internationella eller svenska, för att privat arbetsförmedling presterar bättre än offentlig arbetsförmedling. Det finns å andra sidan inte heller några studier som visar att privat förmedlingsverksamhet presterar sämre. Denna rapport belyser den forskning som finns när det gäller det australiensiska systemets olika delar och de erfarenheter som finns. Utifrån det dras slutsatser om hur väl denna modell fungerar.

Erfarenheterna visar att det tar lång tid, och att det är långt ifrån problemfritt, att skapa en ny konkurrensutsatt marknad för arbetsförmedling. Faktorer som har visat sig vara viktiga för att få det australiensiska systemet att fungera är en omfattande kontroll av leverantörer, väl utformade ersättningsmodeller med rätt incitament, träffsäkra profileringsinstrument och ett ratingsystem som rankar leverantörer efter prestation. Även om den australiensiska modellen visar att en utkontraktering inte är oproblematiskt så finns det en hel del erfarenheter som kan tas tillvara.  Här kan nämnas utvecklade metoder för kontroll av privata leverantörer och att det är viktigt med andra resultatvariabler än arbete.