Perspektiv på subventionerade anställningar

15 maj 2018

En fördjupad analys av effekterna av det ändrade regel­verket för nystartsjobb. Antalet personer med en subventionerad anställning* har varit stabilt under lång tid. Samtidigt skiljer sig utvecklingen åt mellan de olika former av anställningar med stöd som Arbetsförmedlingen erbjuder. De olika stöden har samtidigt mycket olika antal deltagare.

Under det fjärde kvartalet 2017 deltog sammantaget 131 000 personer i något av de stöd som innebär en anställning med subvention – att jämföra med 136 000 personer motsvarande kvartal 2016. Detta innebär en minskning med tre procent.

Nystartsjobb är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare för att stimulera dem att anställa personer som varit utan arbete en längre tid. Under 2017 genomfördes ett antal tyd­liga förändringar i regelverket för nystartsjobben. Såväl bidragets storlek som den maximala tiden som bidrag kan ges begränsades. Vidare infördes krav att arbets­givarna behöver ha kollektivavtal eller anställningsvillkor som motsvarar de som anges i kollektivavtal. Samtidigt ändrades även regelverket så att det blev mer för­månligt att anställa nyanlända. Förändringarna medförde att:

  • Antalet nystartsjobb minskade successivt under 2017 – från drygt 47 000 un­der det fjärde kvartalet 2016 till närmare 39 000 under samma kvartal 2017, en minskning med 18 procent.
  • Drygt åtta av tio nystartsjobb finns hos privata arbetsgivare. Antalsmässigt är minskningen större bland privata arbetsgivare än bland offentliga. Den rela­tiva minskningen är emellertid störst bland offentliga arbetsgivare. Samtidigt har dock antalet extratjänster inom offentlig sektor ökat kraftigt.
  • Minskningen har varit större för kvinnor än för män.
  • Större minskning bland äldre än bland yngre personer.
  • En tydlig minskning bland personer födda i Sverige och i resten av Europa. Bland utomeuropeiskt födda syns samtidigt en ökning. Denna ökning är sär­skilt tydlig för personer i eller som har varit i etableringen.
  • Minskningen av antalet nystartsjobb är tydligast bland yrken med krav på längre utbildningar – närmare 30 procent. Bland yrken med låga eller inga utbildningskrav är minskningen samtidigt betydligt lägre – endast 8 procent.

Som ett komplement till den statistiska analysen har vi genomfört en dialog med re­presentanter från Arbetsförmedlingens samtliga regioner. Av dialogen framkommer att:

  • Nystartsjobben idag används effektivare än innan regelverket ändrades.
  • Det är idag i högre grad såväl rätt personer som har ett nystartsjobb, som rätt arbetsgivare som anställer med nystartsjobb.

Vår bedömning är följande:

  • Minskningen av antalet nystartsjobb står i rimlig proportion till de tydliga förändringarna i regelverket.
  • Givet målgruppen för nystartsjobben innebär förändringarna av sammansätt­ningen bland deltagarna att syftet med stödet uppfylls på ett bättre sätt än tidigare.

*Med subventionerade anställningar avses arbete med stöd (som inkluderar anställningsstöd och särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga), nystartsjobb samt yrkesintroduktionsanställningar. Begreppet subventionerade anställningar är således bredare än definitionen av arbete med stöd.