Låg andel långtidsarbetslösa i ett internationellt perspektiv

8 februari 2017

Rapporten Perspektiv på långtidsarbetslösheten visar att långtidsarbetslösheten i Sverige, enligt internationella definitioner, är förhållandevis låg i jämförelse med många andra OECD-länder. Samtidigt visar det sig att antalet (och andelen) inskrivna arbetslösa med längre arbetslöshetstider ökar,  en utveckling som i hög grad förklaras av fler inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget (vilket pågår i upp till två år).

Det framkommer också att inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa, tillsammans med de som saknar en gymnasieutbildning, har lägre jobbchanser än andra inskrivna arbetslösa. Detta gäller också för personer med funktionsnedsättning men även för äldre arbetslösa. En av slutsatserna är att inskrivna arbetslösa som saknar gymnasieutbildning endast till liten del är matchningsbara på dagens arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen behöver därför i ökad utsträckning matcha arbetslösa till utbildning som leder till jobb. Detta är nödvändigt för att möta de ökade utmaningarna med matchningen på arbetsmarknaden.