Påverkas arbetssökandes chanser av förval?

I november 2016 genomfördes en förändring som innebar att alla arbetssökande som skriver in sig online klassas som matchningsbara från att tidigare ha klassats som icke matchningsbara. Denna effektutvärdering visar att förändringen fick fler arbetssökande att övergå till arbete och studier.

Att vara matchningsbar innebär att den arbetssökande är redo för arbete eller utbildning och kan matchas mot lediga arbeten utan att kontakt tas med ansvarig arbetsförmedlare. Klassificeringen har arbetsförmedlarna sedan möjlighet att ändra när hen träffar den arbetssökande och t.ex. gör en annan arbetsmarknadspolitisk bedömning.

Den största effekten av förändringen finns på övergången till arbete utan stöd och resultaten kan förklaras av att arbetssökande efter förändringen i större utsträckning fick platsanvisningar, platsförslag och ingick i urval till arbetsgivare. Rapporten visar bland annat också att det inte finns några statistiskt signifikanta könsskillnader i de justeringar som genomförts av arbetsförmedlare vad gäller om den arbetssökande bedöms som matchningsbar eller inte. Detta är positiva resultat i relation till tidigare studier som visat att kvinnor i lägre utsträckning än män bedöms som matchningsbara. Huvudbudskapet att ta med sig från rapporten är vikten av att tillvarata befintlig kunskap när man utformar och förändrar liknande förval i framtiden för att gynna både myndigheten internt och de arbetssökande.

Syftet med rapporten är att studera effekterna av att förändra det förvalda värdet på variabeln matchningsbar. Huvudutfallen som studeras är arbetssökandes övergång till arbete och studier. Då syftet med systemförändringen var att fler arbetssökande skulle kunna matchas mot lediga jobb studeras även platsanvisning, platsförslag och om arbetssökande ingår i urval till arbetsgivare. För att genomföra analysen används en metodologisk ansats som innebär att vi jämför arbetssökande som skrev in sig online på Arbetsförmedlingen före respektive efter förändringen. Resultaten studeras även fördelat på kön eftersom Arbetsförmedlingen ska främja jämställdhet samt motverka en könsuppdelning på arbetsmarknaden.