Arbetsförmedlingens nulägesbedömning av arbetet med snabbspår

23 maj 2017

Detta är Arbetsförmedlingens andra lägesbedömning av arbetet med snabbspåren för nyanlända. Denna rapport följer upp den första bedömningen från oktober 2016.

Snabbspåren är en kedja av insatser för att säkerställa kompetensförsörjning av bristyrken genom att korta tiden i arbetslöshet för nyanlända individer med relevanta kompetenser.

Snabbspåren planeras gemensamt mellan arbetsmarknaders parter, Arbetsförmedlingen samt andra berörda myndigheter och utbildningsanordnare. Dialogerna om snabbspår har utmynnat i skriftliga överenskommelser mellan parterna. Snabbspåren är olika till sin karaktär och har blivit godkända av samtliga berörda parter vid olika tidpunkter.

I rapporten redovisas hur många personer som deltar eller har deltagit i snabbspår och huruvida insatser finns på plats i snabbspåren. Rapporten tar även upp hur stor andel av personerna i snabbspår som hittills har fått arbete.