Metoder för att mäta effekter av arbetsmarknadspolitiska program

29 augusti 2012

De arbetsmarknadspolitiska programmen är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken. En gemensam målsättning för de olika programmen är att underlätta för deltagarna att få arbete. I Arbetsmarknadsrapport 2012 redovisas en tidsserie över skattade effekter av tre arbetsmarknadspolitiska program sedan år 1996.

Föreliggande rapport redovisar vilken metod som används för dessa skattningar. För att konstruera en relevant jämförelsegrupp används propensity score-matchning i kombination med exakt matchning på starttidpunkt och väntetid till program. Både utfall ett år efter programstart och effekten på arbetslöshetstiden studeras. I rapporten undersöks vilka konsekvenser olika typer av metodval har för nivån på de skattade effekterna för programmet Arbetsmarknadsutbildning under åren 2001-2005.

Vi studerar hur resultaten påverkas av olika sätt att avgränsa populationen, olika sätt att matcha deltagare med en jämförelsegrupp, samt olika sätt att definiera och mäta utfall. De skattade effekterna av programmet jämförs med tidigare studier. Vår huvudsakliga slutsats är att de skattade effekterna är robusta för olika metodologiska val.