Matchningsinsatser för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor som arbetar eller studerar. Projektet Jämställd etablering har initierats som en del av denna handlingsplan. I denna första rapport, som använder data från projektets första år, visas att den utvärderade matchningsinsatsen ökar sannolikheten att vara i arbete och studier jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie stöd.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden och genomförs på 16 platser i landet mellan 2018 och 2021. Målgruppen är flyktinginvandrare och andra skyddsbehövande, samt deras anhöriga, som haft uppehållstillstånd i max fyra år.

I projektet utvärderas en matchningsmetod för arbetssökande som står långt bort från arbetsmarknaden, implementerad med en aktiv styrning mot att kvinnor och deltagare med störst behov ska få mest stöd. Projektets verksamhet riktar sig därmed till både kvinnor och män, samtidigt som insatserna har utformats utifrån behov och förutsättningar som är särskilt vanliga hos nyanlända kvinnor.

Så här tidigt i projektet blir osäkerheten stor när vi studerar utfallet för olika delar av målgruppen, men inget tyder på att insatsen skulle ha sämre effekt för kvinnor eller för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kostnadseffektivitetsberäkningarna indikerar dessutom att matchningsinsatsen kan genomföras utan större kostnadsökningar relativt befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser.

Slutsatsen blir att det med rätt utformade insatser går att matcha arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, och att matchningsinsatser är en möjlig strategi för att öka utrikesfödda kvinnors sysselsättningsgrad.

I högerspalten hittar du rapporten plus en engelsk kort version av rapporten samt en kvalitativ studie som ger en djupare inblick i metodarbetet.