Likvärdigt stöd och likvärdig
service i hela landet

Återrapportering till regeringen -26

Arbetsförmedlingen arbetar fortsättningsvis utifrån att likvärdigt stöd och likvärdig service innebär att möta kunder utifrån individuella behov och lokala förutsättningar.

Den lokala närvaron

Arbetsförmedlingens utgångspunkt är vidare att myndighetens lokala närvaro är ändamålsenlig när arbetssökande, arbetsgivare och samverkanspartners får stöd genom den serviceväg som, av myndigheten, bedöms vara mest lämplig. Ettändamålsenligt stöd innefattar bland annat, om så behövs, att stödet är anpassat utifrån lokala behov och förutsättningar.

Egen och samverkande regi

Den lokala närvaron säkerställs genom myndighetens samtliga sätt att erbjuda stöd och service, det vill säga genom tillgänglighet i egen och samverkande regi (genom bokade fysiska möten, genom distansmöten, samt digitala kanaler), genom stödet från de fristående aktörerna, samt genom Statens servicecenter.

Inte enbart fysisk närvaro

De olika delarna ska tillsammans ge ett ändamålsenligt stöd till arbetssökande och arbetsgivare, varför myndigheten arbetar för att en god tillgänglighet ska finnas för samtliga delar. Arbetsförmedlingens förmåga att möta lokala och regionala behov uppnås därmed inte enbart genom myndighetens fysiska närvaro.