Lågutbildade som lämnar arbetslöshet

12 december 2017

Drygt hälften av alla avslutade arbetslöshetsperioder för lågutbildade är förknippade med en övergång till någon form av arbete. Av dessa utgör tillsvidareanställningar dock bara en mindre del. Det visar en ny studie av lågutbildade som lämnat arbetslösheten under tidsperioden 2003 -2015.

För att förbättra resultatet för gruppen lågutbildade behöver vi närmare studera vilka kortvariga arbetstillfällen som leder vidare till mer varaktiga anställningar och vilka individer som rör sig mot en mer varaktigt stabil arbetsmarknadsposition, säger Tove Eliasson, enheten Forskning och utvärdering, som författat rapporten ” Lågutbildade som lämnar arbetslöshet -en analys av utflödet från arbetslöshet.”

Under den studerade perioden har andelen avslutade arbetslöshetsperioder som lett till arbete med stöd ökat markant. Detta kan till del förklaras av att gruppen lågutbildade arbetslösa i högre utsträckning består av utrikes födda och individer med en kod för funktionsnedsättning 2015 jämfört med 2003. En annan möjlig förklaring till ökningen av anställningar med stöd är införandet av nya stödformer under perioden, såsom nystartsjobb och instegsjobb.

Analysen visar också att andelen unga lågutbildade arbetslösa som har påbörjat en reguljär utbildning har ökat under perioden. En möjlig förklaring till detta är den försämrade konjunkturen efter 2008, vilken verkar vara förknippad med en större andel unga som övergår till utbildning.

Rapporten visar slutligen att den studerade gruppen har stora problem med återkommande arbetslöshet, men att den risken inte har förändrats avsevärt under den studerade perioden.

Sammantaget visar studien att de lägst utbildade arbetssökande i stor utsträckning rör sig mellan kortvariga och/eller tillfälliga arbeten och arbetslöshet. För att studera arbetsmarknadsetablering för den här gruppen av arbetssökande krävs att fokus läggs på progressionen ut ur arbetslöshet.