Kundval Rusta och Matcha –
Uppföljning och lärdomar efter ett
år med en ny matchningstjänst

2021-06-30

Som en del av den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen introducerades under våren 2020 en ny matchningstjänst på svensk arbetsmarknad. Tjänsten, Kundval Rusta och Matcha (KROM), upphandlas av Arbetsförmedlingen och tillhandahålls av fristående aktörer. Denna rapport är en uppföljning av det första året med den nya tjänsten.

Tjänsten kännetecknas bland annat av att ett statistiskt profileringsverktyg används för att bedöma huruvida en person är lämplig att delta eller inte. Leverantörerna i kundval rusta och matcha har också större frihet än i jämförbara tjänster att själva utforma innehållet i de insatser som de erbjuder deltagarna. Dessutom skiljer sig ersättningsmodellen i KROM från tidigare upphandlade tjänster då grundersättningen är betydligt lägre och den resultatbaserade ersättningen betydligt högre.

Den här rapporten syftar till att följa upp hur kundval rusta och matcha har fungerat under det förstå året tjänsten funnits. Uppföljningen är helt och hållet kvantitativ och bygger på statistik som hämtats från Arbetsförmedlingens egna register. Rapporten delas in i tre huvudsakliga delar. I den första delen beskrivs de statistiska bedömningar som görs för att avgöra om en arbetssökande är lämplig för tjänsten eller inte; i den andra delen beskrivs handläggningen av ärenden och beslutsfattandet ute i verksamheten; i den avslutande delen redovisas hur det gått för de sökande som påbörjat tjänsten under första året. För varje del presenterar rapporten resultat som belyser vad som skett under det första året sedan starten av kundval rusta och matcha.

I rapporten följs bland annat deltagarsammansättningen och uppnådda resultat i tjänsten för att säkerställa att tjänsten ges till rätt målgrupp. Det vill säga, en målgrupp som kan bli hjälpt av kundval rusta och matchakundval rusta och matcha. I rapporten identifieras även utvecklingsområden. Exempelvis behövs bättre enhetlighet i arbetssätt över regioner och det systemstöd som används behöver utvecklas. Ett annat resultat är att en majoritet av deltagarna fortsatt är arbetssökande när programtiden tar slut. Detta innebär att Arbetsförmedlingen måste ha en beredskap för att kunna ta om hand dessa arbetssökande efter att de avslutat tjänsten.