Kund- och kanalförflyttning - en fördjupad uppföljning

19 december 2019

Utgångspunkten för uppföljningen har varit de delar som redan idag är implementerade i den operativa verksamheten, och som är möjliga att följa upp utifrån indikatorer och verksamhetsstatistik.

För att komplettera bilden har även enkätundersökningar och intervjuer genomförts med medarbetare på olika nivåer inom VO Direkt och VO Arbetssökande. Rapporten är baserad på uppgifter till och med september 2019.

Rapporten visar att myndigheten flyttat ett antal omfattande processer, vilket bidragit till effektivisering, men att bilden över kanalförflyttningen är delad. Såväl bland medarbetare i den operativa verksamheten som på myndighetsnivå. I rapporten ges även ett antal rekommendationer.

Den främsta slutsatsen och rekommendationen är att alla delar av verksamheten behöver ha en gemensam bild över kanalförflyttningen, vad syftet är och hur myndigheten når det.