Jobbchansens utveckling

5 mars 2014

I rapporten diskuteras orsaker till att jobbchansen (utflödet till arbete) för arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har varit lägre under perioden efter 2008 än under perioden 2001-2006. Mellan dessa perioder har det skett ett antal förändringar av arbetsmarknadspolitik och regelverk som kan ha påverkat arbetsmarknadens funktionssätt och påverkat hur olika händelser registreras i statistiken. Det kan också ha påverkat vilka som vänder sig till Arbetsförmedlingen när de söker arbete. Analysen bygger på en jämförelse av statistiken för åren 2003-05 med åren 2010-12.

Resultaten tyder på att en stor del av nedgången av jobbchansen bland sökande vid Arbetsförmedlingen kan förklaras av förändringar som gjorts inom arbetsmarknadspolitiken under de senaste åren. Införandet av Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar har lett till att många arbeten som tidigare räknades som övergångar till arbete vid beräkning av indikatorn nu inte längre räknas. Försämrade möjligheter till ersättning från arbetslöshetskassorna vid deltidsarbete och timanställningar har minskat incitamentet att ta dessa typer av arbeten som en tillfällig lösning. Detta har minskat utflödet till deltids- och timanställningar. Nystartsjobben har medfört en större andel av de arbetssökande går till subventionerade jobb vilket, via undanträngning, leder till mindre utflöde till arbete utan stöd. Utöver detta har Arbetsförmedlingen fått ett ökat inslag av "utsatta grupper" bland de sökande.

Eftersom många förändringar inom arbetsmarknadspolitiken har genomförts samtidigt under en relativt kort period är det svårt att göra en korrekt bedömning av effekternas storlek.