Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

14 april 2010

Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin är motiverade och nöjda med programmet. De upplever att de får bra stöd av sin handledare. Det visar den uppföljning som Arbetsförmedlingen presenterar i dag. Samtidigt är det många av deltagarna som uppger att de inte deltog i någon aktivitet veckan före intervjun. Arbetsförmedlingen intensifierar därför sitt förbättringsarbete av jobb- och utvecklingsgarantin.

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. En viktig del i detta är jobb- och utvecklingsgarantin, ett program som riktar sig till personer med långvarig arbetslöshet. Syftet med programmet är att så snabbt som möjligt få in deltagarna på arbetsmarknaden. Antalet deltagare har stigit snabbt till följd av det försämrade läget på arbetsmarknaden och idag är jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingens mest omfattande program med 72 600 deltagare i mars 2010.

Deltagarens egen motivation att delta i jobb- och utvecklingsgarantin kan förväntas vara en viktig faktor för vilken effekt programmet har. Det är 71 procent av deltagarna som svarar att de skulle delta även i det fall det inte vore nödvändigt för rätten att få ersättning. Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin är högt motiverade och nöjda med programmet. De upplever att de får bra stöd av sin handledare. Det är knappt hälften av deltagarna (43 procent) som anser att tiden i jobb- och utvecklingsgarantin inneburit att deras chanser att hitta ett arbete ökat.  Här påverkar sannolikt det rådande konjunkturläget bedömningarna av chanserna att få jobb. Det kan även finnas andra positiva effekter av att delta i program. Vardagen blir mer strukturerad och man får möjlighet att träffa andra i samma situation, vilket kan upplevas som positivt. När man frågar deltagarna hur nöjda de är med programmet är 78 procent mycket eller ganska nöjda.

Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin erbjuds framför allt olika typer av coachningsinsatser samt arbetsplatsförlagda aktiviteter, exempelvis praktik. Aktiviteterna ska enligt förordningen motsvara 75 procent av arbetsutbudet och resterande tid ska ägnas åt individuellt arbetssökande. Intressant är att deltagare som deltar i arbetsplatsförlagda aktiviteter i högre utsträckning svarar att de upplever aktiviteten som meningsfull och anpassad efter det individuella behovet. På frågan om vilka aktiviteter den sökande deltagit i under veckan före intervjutillfället är det dock 57 procent av deltagarna som svarar att de inte deltagit i någon aktivitet. Att deltagare svarar att de inte deltagit i någon aktivitet under en given vecka skulle till viss del kunna förklaras av att det uppstår glapp mellan att en aktivitet avslutas och en annan påbörjas. Det är dock inte en rimlig förklaring till att en så hög andel av deltagarna svarat att de inte deltagit i någon aktivitet. En viktig del av förklaringen tycks emellertid vara att det uppstår en väntetid till olika typer av arbetsplatsförlagda aktiviteter.

Av de deltagare som hade aktivitet under förra veckan tyckte en majoritet att aktiviteten var anpassad efter det individuella behovet (78 procent) och att den var meningsfull och utvecklande (76 procent). Deltagare som haft arbetsplatsförlagda aktiviteter var mest nöjda.

Under tiden i jobb- och utvecklingsgarantin ska deltagaren löpande ha kontakt med sin handledare. Det är 77 procent av deltagarna som svarar att de upplever att handledaren är ett mycket bra eller ganska bra stöd. I genomsnitt svarar deltagarna att de har kontakt med sin handledare fyra gånger i månaden. Deltagarna har även tillfrågats om hur de söker efter jobb inom programmet. I genomsnitt svarar deltagarna att de lagt ned åtta timmar per vecka på att leta efter arbete och att de sökt tio arbeten under den senaste månaden. Detta innebär att deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin lägger ned lika mycket tid på att leta, men söker något fler arbeten, jämfört med arbetssökande utanför programmet.

Arbetsförmedlingen har med start i januari 2010 påbörjat ett landsomfattande utvecklingsarbete med syfte att förbättra resultat och kvalitet på aktiviteterna inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Det innebär en arbetsmetodik som präglas av modulplanering utifrån individens behov och med en ökad långsiktighet. För att ytterligare öka aktivitetsnivån inom Jobb- och utvecklingsgarantin kommer Arbetsförmedlingen att intensifiera samarbetet med offentligt och privat näringsliv.

Fakta

Intervjuerna har riktats till ett urval på 3000 personer som befunnit sig i Fas 1 eller Fas 2 av jobb- och utvecklingsgarantin. Intervjuerna genomfördes under våren 2009 och svarsfrekvensen var 70 procent. Anledningen till att inga deltagare i Fas 3 ingår i undersökningen är att jobb- och utvecklingsgarantin är ett relativt nyligen infört program och vid intervjutillfället hade deltagarna ännu inte börjat i Fas 3. Deltagarna erbjuds att gå in i jobb- och utvecklingsgarantin när deras tid med rätt till arbetslöshetsersättning löpt ut vilket i huvudsak inträffar efter 300 ersättningsdagar. Även personer som inte varit berättigade till arbetslöshetsersättning kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin om de varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 18 månader. Deltagare i programmet får ersättning i form av aktivitetsstöd.