Jobb- och utvecklingsgarantin - en studie av sannolikheten att få jobb under programtiden

14 februari 2011

Av de personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin lämnar 70 procent programmet innan de når fas 3. Den generella trenden är att utflödet är högre under programmets inledande skede för att sedan minska. En förklaring är att personer som står närmast arbetsmarknaden lämnar relativt snabbt, därmed ökar andelen deltagare med en svag position på arbetsmarknaden över programtiden. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Studien visar att sannolikheten att lämna programmet varierar mellan olika grupper av deltagare, vissa individer lämnar snabbare ur programmet än andra. Deltagarna i fas 3 skiljer sig därmed åt i flera avseenden jämfört med de individer som påbörjar jobb- och utvecklingsgarantin. Exempelvis ökar andelen individer med en funktionsnedsättning, andelen individer med en relativt omfattande arbetslöshetshistorik och andelen inskrivna som är 50 år eller äldre över programtiden. Dessa grupper av deltagare har med andra ord en lägre genomsnittlig sannolikhet att lämna programmet.

Målet med jobb- och utvecklingsgarantin är att deltagarna så snart som möjligt ska hitta ett arbete. Det finns även andra orsaker till att deltagarna lämnar programmet. Studien visar att i genomsnitt omkring 60 procent av deltagarna lämnar programmet för ett arbete. Denna andel minskar dock över programtiden: en större andel lämnar jobb- och utvecklingsgarantin för ett arbete under programmets två första faser än under fas 3. Dessutom visar studien att knappt 20 procent av de individer som lämnat programmet har återvänt till programmet inom 6 månader.

Fakta om studien och jobb- och utvecklingsgarantin

  • Studien omfattar samtliga individer som påbörjade jobb- och utvecklingsgarantin under perioden juli 2007 till och med april 2010, och omfattar cirka 134 500 individer.
  • De arbetssökande erbjuds att gå in i jobb- och utvecklingsgarantin när deras tid med rätt till arbetslöshetsersättning löpt ut, vilket i huvudsak inträffar efter 300 ersättningsdagar. Även personer som inte varit berättigade till arbetslöshetsersättning kan anvisas till programmet om de varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 18 månader.
  • Jobb- och utvecklingsgarantin är indelat i tre faser. I fas 1 och 2 ska de aktiviteter som erbjuds motsvara 75 procent av individens arbetsutbud, resterande tid ska ägnas åt individuellt arbetssökande. Under fas 1 tar individen framför allt del av coachande insatser, och under fas 2 ska individen ta del av arbetsförlagd aktivitet. Efter 450 ersättningsdagar i programmet träder individen in i fas 3. I fas 3 ska individen erbjudas tjänsten "sysselsättning hos anordnare", detta innebär att individen får en placering på en arbetsplats som motsvarar hela individens arbetsutbud.