Interna och externa coachningstjänster - en utvärdering av resultatet

23 februari 2011

En ny utvärdering från Arbetsförmedlingen visar att ingen skillnad finns i resultat mellan arbetssökande som fått intern eller extern jobbcoachning. Arbetssökande som har haft jobbcoachning har fått praktikplatser i något större omfattning, men i något mindre omfattning ett arbete jämfört med arbetssökande som inte har haft jobbcoachning.

Aktuell statistik från Arbetsförmedlingen visar att av samtliga arbetslösa som fått coachning hos en extern leverantör fick knappt 31 000 ett arbete med eller utan subvention 90 dagar efter avslutad coachning. Det motsvarar 37 procent av alla som varit hos en extern coach under perioden 1 september 2009 till mitten av november 2010.
 
För att ta reda på hur detta resultat står sig i förhållande till andra insatser har Arbetsförmedlingen genomfört en utvärdering där arbetssökande som fått jobbcoachning jämförs med arbetssökande som inte har fått jobbcoachning.  I så stor utsträckning som möjligt har utvärderingen försökt jämföra liknande personer med varandra.
 
Utvärderingen visar att arbetssökande som har haft jobbcoachning i något större omfattning har fått praktikplatser, men i något mindre omfattning ett arbete än arbetssökande som inte har haft jobbcoachning. Det finns ingen skillnad i resultat mellan arbetssökande som har haft intern respektive extern jobbcoachning.
 
Även om utvärderingen försöker säkerställa att de personer som jämförs är så lika som möjligt går det inte att dra några säkra slutsatser av resultaten när det gäller jobbcoachningens effekt på de arbetssökandes möjlighet att få ett arbete. Det viktigaste skälet är att det kan finnas skillnader som utvärderingen inte har kunnat ta hänsyn till mellan de jämförda personerna. Inom ramen för utvärderingen har ett mindre antal intervjuer genomförts med arbetsförmedlare. Dessa intervjuer tyder på att personer som deltar i jobbcoachning är en grupp som står relativt långt från arbetsmarknaden, och som därmed skulle ha en relativt lägre sannolikhet att få ett arbete även utan jobbcoachningsinsatsen. I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att ge extra stöd till de arbetssökande som står längst ifrån arbetsmarknaden.
 
Utifrån de förutsättningar som finns att utvärdera jobbcoachningstjänserna i dagsläget går det inte med säkerhet att urskilja jobbcoachningens effekter.  Ett sätt att mäta effekter skulle vara att göra slumpmässiga urval av sökande som får eller inte får coachningstjänster. Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta följa utvecklingen för att se om bilden förändras över tid. 

Fakta

Studien omfattar samtliga individer som hade jobbcoachning under perioden 1:a september till och med 31:a oktober 2009. Under perioden hade omkring 10 000 individer intern jobbcoachning och omkring 16 300 individer deltog i extern jobbcoachning. Individernas sysselsättningsstatus studeras under februari 2010, det vill säga, 4-6 månader efter påbörjad jobbcoachning.  Även ett senare datauttag har gjorts, där samtliga arbetssökande som påbörjade jobbcoachning under perioden mars — april 2010 ingår. Resultaten är inte nämnvärt annorlunda jämfört med de resultat som redovisas i utvärderingen.
 
Under vintern och våren 2009 anställde och utbildade Arbetsförmedlingen omkring 740 interna jobbcoacher. De första interna jobbcoacherna var på plats i mitten av mars 2009. Parallellt upphandlades kompletterande aktörer som även de erbjuder de arbetssökande personlig jobbcoachning, så kallad extern jobbcoachning. Totalt fick 952 olika jobbcoachningsföretag sina anbud godkända. De externa coacherna kom igång i mitten av augusti 2009. Jobbcoachningsföretaget får 9000 kronor i ersättning för varje arbetssökande det tar sig an. Om den arbetssökande får ett arbete under coachningsperioden (inom tre månader) får företaget ytterligare 2000 kronor i ersättning.