Intern styrning och organisering på Arbetsförmedlingen

29 april 2019

I dag styrs myndigheter ofta efter mål och resultat. Mer fokus på mål- och resultatstyrning har bidragit till en positiv utveckling i form av mer utvärdering och uppföljning, men riskerar att också föra med sig vissa negativa bieffekter. Att balansera en nödvändig resultatuppföljning med en tillitsbaserad styrning skapar utmaningar för myndigheter.

I rapporten Intern styrning och organisering på Arbetsförmedlingen diskuteras de negativa bieffekter som mål- och resultatstyrningen riskerar att föra med sig. Rapporten visar att Arbetsförmedlingen ser ut att gå mot en starkare central styrning där kvantifierbara mål får en större roll. En risk är det kan föra med sig att kortsiktiga mål, på bekostnad av långsiktiga mål, får allt för stort fokus.

Rapporten visar också att andelen anställda som arbetar med arbetsuppgifter kopplade till kontroll, uppföljning och mätning har ökat de senaste åren. Vidare har Arbetsförmedlingen organiserats i fler och mindre enheter. Det innebär att chefer kommer närmare sina medarbetare, men det kan riskerar även att föra med mer administration och längre beslutsvägar. I rapporten diskuteras vidare att utvecklingen riskerar att öka arbetsbelastning för anställda i kärnverksamheten genom att de förväntas dokumentera allt mer.

Rapporten bidrar till att öka medvetenheten om de eventuella negativa bieffekter som kan uppstå vid ett allt större fokus på mål- och resultatstyrning, och därmed till att öka förutsättningarna till att förebygga och hantera dessa. Att arbeta med och förbättra den interna förvaltningskulturen är ett av Arbetsförmedlingens prioriterade områden.