Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Återrapportering till regeringen 2020-05-08

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan anser att förutsättningarna finns för att gemensamt genomföra uppdraget och ge stöd till kvinnor och män att få eller återfå sin arbetsförmåga och delta i arbetslivet. Myndigheterna har en samsyn kring hur uppdraget ska genomföras och har tillsammans tagit fram verktyg för det operativa arbetet. Under 2019 har förändringarna på Arbetsförmedlingen påverkat genomförandet av uppdraget främst på grund av de uppsägningar som gjordes i början av året och den interna personalrörlighet som följde av det.

Under 2019 har myndigheterna genomfört 8 662 gemensamma kartläggningar tillsammans med kvinnor och män som är sjukskrivna eller har aktivitetsersättning (8 638 kartläggningar 2018). Av dessa 8 662 kartläggningar var andelen kvinnor 62 procent (61 procent 2018). De flesta individer som genomför gemensam kartläggning har psykiatriska diagnoser. För individer med sjukpenning har andelen psykiatriska diagnoser ökat till 74 procent (70 procent 2018). För individer med aktivitetsersättning är andelen 75 procent (82 procent 2018).

Av de 4 852 individer som har avslutat sina rehabiliteringsinsatser under 2019 har 54 procent fått eller återfått sin arbetsförmåga och lämnat sjukförsäkringen. (5 112 individer 2018, 58 procent). Resultatet är högre för män än för kvinnor, 56 respektive 53 procent.

Under året har totalt 4 647 omställningsmöten genomförts (3 109 möten 2018).1 Uppdraget från regeringen är att skapa goda förutsättningar för övergången. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedömer dock att ett omställningsmöte inte ensamt kan skapa dessa goda förutsättningar. Det är flera olika parametrar som påverkar; individuella, arbetsmarknadsmässiga och på systemnivå. Det ställs stora krav på att den enskilde ska kunna ta till sig, förstå och acceptera den omställning hen står inför. Myndigheterna har hittills bedömt att omställningsmöten är det som myndigheterna kan erbjuda utifrån befintliga resurser och regelverk. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan behöva se över detta framöver.

Resultaten under 2019 för de som fått eller återfått arbetsförmåga har minskat med fyra procentenheter jämfört med 2018 medan antalet gemensamma kartläggningar och omställningsmöten har ökat något. De inarbetade arbetssätt och etablerade gemensamma strukturer som myndigheterna har för uppdraget är mycket viktiga med tanke på de förändringar som sker. En av de största utmaningarna för framtiden är att bibehålla en stabilitet i samarbetet så att stödet till individen blir konkret och förutsägbart och påverkas i så liten utsträckning som möjligt av myndighetsinterna förändringar. Samarbetet är också beroende av det sammanhang i vilket samverkan sker och att de interna processerna på respektive myndighet är effektiva och förankrade.

Ladda ner

Läs hela rapporten Pdf, 437 kB. (Pdf, 437 kB)