Insatser finansierade genom samordningsförbund för personer som är långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning

Återrapportering till regeringen 2020-05-08

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under flera år haft uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta och verka för att det genom samordningsförbund skapas insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning.

Minskat antal personer från de prioriterade behovsgrupperna

I Försäkringskassans helårsredovisning för samordningsförbund2, framgår att totalt antal individer i de individinriktade insatserna registrerade i SUS3 för 2019 är 31 167 individer. Av dessa var 20 353 registrerade med personuppgifter, varav 55 procent var kvinnor och 45 procent var män.

Under 2019 har totalt 1 861 individer med aktivitetsersättning (5 procent av det totala antalet individer med aktivitetsersättning) och 4 131 med sjukpenning (0,7 procent av det totala antalet individer med sjukpenning) tagit del av någon insats finansierad av samordningsförbund. Både antalet individer med aktivitetsersättning och sjukpenning som har påbörjat en insats under 2019 var färre i jämförelse med föregående år.

Antalet insatser för de prioriterade behovsgrupperna har ökat

Antalet insatser för de prioriterade behovsgrupperna har ökat jämfört med föregående år. För individer som är sjukskrivna är det fler kvinnor än män som får ta del av en insats, för unga med aktivitetsersättning är det fler män än kvinnor som får ta del av en insats.

Fortsatt arbete med att stärka myndigheternas medlemsroll

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fortsatt arbetat med att stärka myndigheternas medlemsroll. Ett exempel på det är det myndighetsgemensamma arbetet som rör arbetsmiljö och säkerhet i samverkan genom samordningsförbund.

Aktiviteter genom Nationella rådet

De aktiviteter som genomförts genom Nationella rådet under 2019 är ett samarbete mellan alla parter på nationell nivå. De aktiviteter som har genomförts är bland annat dialog kring de rekommendationer som lämnats av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) samt ett flertal insatser för att utveckla och förbättra förutsättningar för parternas samverkan genom samordningsförbund.

Samverkan genom samordningsförbund sker i ett sammanhang

Parterna måste kontinuerligt ha dialog med varandra både om ordinarie verksamhet och om samverkansbehov hos respektive medlemspart. Samverkan genom samordningsförbund genomförs heller inte utanför sitt sammanhang, vilket betyder att övrig samhällsutveckling behöver beaktas då den också kommer att påverka möjligheterna att tillgodose individens behov. Samverkan genom samordningsförbund syftar till att fyra medlemsparter tillsammans kan lyfta blicken och se till individens behov oberoende av vilken myndighet som har huvudansvaret för stödet till individen. 

Ladda ner

Läs hela rapporten (pdf, 424 kB)