Införandet av ett intensivår för
nyanlända

Rapport enligt regeringsuppdrag 2 december 2019

Arbetsförmedlingen fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inför införandet av ett intensivår inom etableringsprogrammet. Myndigheten lämnade den 29 november in sitt svar till regeringen.

Arbetsförmedlingen fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inför införandet av ett intensivår inom etableringsprogrammet. Myndigheten lämnade den 29 november in sitt svar till regeringen.

Intensivåret ska enligt uppdraget vara en kedja med både befintliga insatser och en ny form av praktik med anordnarbidrag, mentorskap och ett kunskapsintyg ska ges till deltagarna efter genomfört intensivår. Arbetsförmedlingen ska också bidra till att deltagarna erbjuda insatser utöver heltid.

Arbetsförmedlingen rekommenderar i sitt svar att intensivår ska bygga på fördefinierade kedjor av insatser med utgångspunkt i nationella kriterier för specifika yrken eller branscher.  Insatserna ska vara möjliga att anpassa till individuella, inklusive lokala och regionala, behov och förutsättningar. Intensivår ska utgå från behov av arbetskraft och överenskommelser om intensivår ska tas fram av Arbetsförmedlingen tillsammans med branschföreträdare samt andra centrala aktörer.  Det är centralt att god kartläggning och vägledning sker inför start av intensivår.

Införandet av intensivår kräver förberedelser, både internt och i samverkan med andra aktörer. Arbetsförmedlingen rekommenderar att myndigheten får ett uppdrag om implementering av intensivår genom regleringsbrevet för 2020 samt att intensiv praktik med anordningspeng regleras genom tillägg i etableringsförordningen.

Ladda ner

Läs hela rapporten Pdf, 1 MB.