Hur påverkas kompletterande aktörers marknadsandelar av rating?

4 juni 2014

Publicering av jobbcoachers prestationer i form av ratingvärden har betydelse för hur arbetssökande väljer och hur många nya deltagare som aktörerna lyckas knyta till sig. Det visar en första utvärdering som Arbetsförmedlingen har gjort av det ratingsystem som fanns för tjänsten jobbcoachning under 2013.

I den här rapporten presenteras en första uppföljning av om införandet av rating för leverantörer av jobbcoachning har haft betydelse för de arbetssökandes val av jobbcoach. Uppföljningen gäller den period när de arbetssökande utanför garantierna hade möjlighet att själva välja leverantör för jobbcoachningstjänster. För att de arbetssökande skulle få bättre information om leverantörernas tidigare resultat togs ett bedömningssystem fram för de leverantörer som erbjöd jobbcoachningstjänster. Detta så kallade ratingsystem fanns tillgängligt på Arbetsförmedlingens hemsida under perioden april-oktober 2013.

Det finns flera skäl för att tillhandhålla en bedömning (rating) av leverantörer som utför tjänster inom ett valfrihetssystem. Främsta skälet är att ge de arbetssökande användbar information som i förlängningen är tänkt att leda till ökade jobbchanser. Förhoppningen är att resurserna genom de arbetssökandes aktiva val ska allokeras till de aktörer som bäst uppnår målen, vilket ger en mer effektiv verksamhet. Leverantörer som lyckas bra har också intresse av att deras resultat kommer till allmän kännedom, då ett bra ratingvärde kan förväntas leda till fler kunder. Dessutom har Arbetsförmedlingen, som upphandlande myndighet, ett intresse av att följa upp leverantörerna för att se hur väl de lyckas med sitt uppdrag.