Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige

14 september 2016

De närmaste 15 åren kommer bristen på arbetskraft att bli allt svårare i mindre och medelstora kommuner, som en effekt av globaliseringen. Det kan få stora konsekvenser och leda till både minskad sysselsättning och befolkningsnedgång i allt fler kommuner.

Under 2000-talet har globaliseringen stärkts och medfört ökad internationell konkurrens, ökad specialisering och ökat handelsutbyte. Det har bidragit till en allt större koncentration av befolkningen till storstäderna.

I en rapport som presenteras i dag, konstaterar Arbetsförmedlingen att detta är en trend som ser ut att fortsätta och förstärkas. Fram till 2030 kan glesbygden ha tappat nära en tredjedel av sin befolkning i arbetsför ålder, om man jämför med år 2000.

Möjligheten att tillsätta jobb i mindre kommuner kommer i ännu högre grad att hänga samman med inflyttningen av utrikesfödda och hur väl de integreras på den lokala arbetsmarknaden. Sedan början av 1990-talet har närmare 9 av 10 utrikes födda funnit sina jobb i större städer.  

För att tillväxten inte ska hämmas behövs en rad olika åtgärder på flera politikområden utöver arbetsmarknadspolitiken. Det handlar bland annat om att stimulera den geografiska och yrkesmässiga rörligheten på arbetsmarknaden, bättre anpassa utbildningarna för ungdomar och vuxna efter arbetsmarknaden och få fler utrikes födda att stanna på mindre orter.